Skriv här det du söker efter!

Bedömningskriterier och bedömningsskala

Bedömningskriterier och bedömningsskala

Bedömningskriterierna för en doktorsavhandling vid Åbo Akademi är följande:

Valet av ämne och forskningsproblem

Avhandlingen bör presentera gedigen ny kunskap, visa innovativa grepp och den kan också öppna en helt ny forskningsinriktning. Avhandlingen bör vara ändamålsenligt avgränsad. Syfte, problemställning och forskningsfrågor bör formuleras så att de kan besvaras på ett meningsfullt sätt.

Begreppslig klarhet och teoretiskt behärskande av ämnet

Arbetet ska vara begreppsligt tydligt och författaren bör behärska de bakomliggande teorierna och kunna begreppsliggöra forskningsproblemet. Definitioner och begreppsbildning bör uttryckas klart.

Forskningsmetoder

Metoderna ska vara väl motiverade och ändamålsenliga med avseende på forskningsproblemet. Ett konsekvent och insiktsfullt bruk av forskningsmetoder räknas som merit.

Material och källkritik

Materialet bör vara kvalitativt högtstående och kvantitativt tillräckligt med avseende på forskningsproblemet och forskningsmetoden. Källmaterialet granskas kritiskt och redovisas tillförlitligt genom korrekta citat, referenser och hänvisningar.

Presentation av resultaten

Forskningsresultaten ska presenteras tydligt och logiskt. Analysen ska vara konsekvent och välgrundad. Resultatredovisningen ska korrespondera med syfte och problemställning.

Slutsatser

Slutsatserna ska vara systematiska och välgrundade, och de ska härledas ur syftet, forskningsproblemet, materialet och metoden.

Arbetet som helhet och språkdräkten

Avhandlingen ska vara logiskt disponerad, språkdräkten tydlig och den grafiska framställningen klar. Texten ska vara sammanhängande och logisk och fokusera på det väsentliga. Argumenteringen ska framskrida på ett logiskt sätt. Författaren ska visa prov på kritiskt tänkande, originalitet och självständighet.

 

Vid bedömningen av doktorsavhandling ingår försvaret av avhandlingen under disputationen.


Bedömningsskalan för doktorsavhandlingar vid Åbo Akademi är tvågradig:

Godkänd Avhandlingen har enligt de olika bedömningskriterierna inga större brister, och svagheter på enstaka områden kompenseras av förtjänster inom andra. Den bidrar med ny kunskap på det aktuella kunskapsområdet. Vad gäller formalia är avhandlingen i stort sett oklanderlig och examinanden kan sägas behärska sitt ämne väl.
Med beröm godkänd Avhandlingsarbetet  är genomgående förtjänstfullt utfört. Det präglas av självständighet och säkerhet, och bidrar med ny, väsentlig kunskap på forskningsfronten av det aktuella kunskapsområdet. Doktorsavhandlingen ska tveklöst hålla högsta internationella standard för att få betyget med beröm godkänd.

 

 

 

 

Uppdaterad 10.2.2022