Skriv här det du söker efter!

För förhandsgranskare och opponenter

För förhandsgranskare och opponenter

Här finns praktisk information och formalia för dig som tagit emot ett uppdrag som förhandsgranskare eller opponent för en doktorsavhandling som läggs fram vid Åbo Akademi. I alla frågor kan du också alltid vända dig till den handledare eller ämnesansvarig som kontaktat dig och till forskningsservice vid Åbo Akademi.

 

Information för förhandsgranskare

 

Minst två förhandsgranskare utses av dekanen på förslag av ämnesansvarig för doktorandens huvudämne. Förhandsgranskare ska ha docentkompetens eller motsvarande vetenskapliga meriter samt ha sin huvudsakliga verksamhet utanför Åbo Akademi.

Manuskriptet sänds till dig efter att det genomgått plagiatgranskning med godkänt resultat. Om manuskriptet är en monografi har det också genomgått språkgranskning.

När du fått manuskriptet har du 60 dagar tid för att lämna in ett motiverat skriftligt utlåtande som:

  • är skrivet utgående från bedömningskriterierna,
  • uttrycker tydligt om disputationstillstånd kan beviljas eller inte, dvs manuskriptet ska antingen godkännas eller underkännas,
  • kan visserligen innehålla förbättringsförslag men förslagen kan inte formuleras som villkor för disputationstillstånd,
  • lämnas in till forskningsservice.

 

Information för opponenter

 

En eller två opponenter utses av dekanen på förslag av ämnesansvarig för doktorandens huvudämne. Opponenter ska ha docentkompetens eller motsvarande vetenskapliga meriter samt ha sin huvudsakliga verksamhet utanför Åbo Akademi.

Du får en elektronisk version av manuskriptet senast en månad före disputationsdatumet. Doktoranden sänder ett tryckt avhandlingsexemplar till dig 10 dagar före disputationen.

Proceduren för disputationen består av:

  • respondentens lectio praecursoria
  • dina allmänna kommentarer till avhandlingen
  • din detaljgranskning och respondentens försvar
  • ditt slutomdöme (utan vitsordsförslag)

Denna del bör räcka minst två timmar och högst fyra timmar. Därefter får även andra framföra anmärkningar mot avhandlingen. Disputationen i sin helhet pågår högst fem timmar.

Direkt efter disputationen träffar du betygsnämnden för en diskussion om bedömningskriterier och bedömningsskala.

Efter disputationen har du 14 dagar tid för att lämna in ett skriftligt utlåtande med vitsordsförslag till forskningsservice.

Uppdaterad 12.1.2023