Skriv här det du söker efter!

Finska språket – forskning

Finska språket – forskning

Personalens forskning

Urpo Nikanne
Konseptuaalisen semantiikan mikromodulaarinen teoria
Konseptuaalisen semantiikan tavoitteena on formaali ja yksityiskohtainen kokonaisteoria kielen muodoista ja muotoihin liittyvistä merkityksistä.  Mikromodulaarisen mallin kokonaiskuvaus on Urpo Nikanne Conceptual Semantics: A micro-modular approach (John Benjamins, 2018). Åbo Akademin suomen kielen oppiaineessa teoriaa on kehitetty kieliopin ja konstruktioiden kuvauksesta ja laajennettu tekstin ja diskurssin analyysiin. Tohtoreiksi teoriasta ovat väitelleet Michaela Pörn 2004, Oksana Petrova 2011 ja Geda Paulsen 2011.

Leena Maria Heikkola
Miten suomea toisena kielenä opitaan laulujen kautta
Tutkimuksessa selvitetään, miten laulujen käyttö S2-opetuksessa vaikuttaa suulliseen
tuottamisen kehittymiseen. Tarkemmin tarkastellaan esimerkiksi ääntämisen kehittymistä
sekä kielitaidon kehittymistä sujuvuuden, tarkkuuden ja kompleksisuuden näkökulmista.

Musiikillinen kuntoutus afasiassa/MS-taudissa
Tutkimuksessa tarkastellaan musiikkiin pohjautuvan kuntoutusmenetelmän vaikutusta afasiaa
ja/tai MS-tautia sairastavien henkilöiden kielenkäytön, (kielellisen) toimintakyvyn ja
kognitiivisten toimintojen kuntoutumiseen.

Katarzyna Wojciechowicz
Arvioinnin keinot suomenkielisissä elokuva-arvosteluissa
Tutkimuksessa selvitetään arvostelutekstien kieltä: millaisia sanoja ja kielen rakenteita käytetään, millaisia tekstien kokonaisrakenteet ovat, kuinka lukija otetaan huomioon ja millaisiin arvoihin elokuvien arviointi perustuu. Teoriapohjana ovat diskurssianalyysi, tekstilajiteoria, evaluaation ja suhtautumisen teoria.

Saija Merke
Asiantuntijuutta rakentamassa: Opittavan osoittaminen, kielentäminen ja vahvistaminen S1/S2-puhujien yhteisessä opintopiirissä.
Tutkimus edustaa keskusteluntutkimusta. Siinä tutkitaan lähihoitajaopiskelijoiden opintopiirien keskusteluja. Oppiminen ei ole ainoastaan kognitiivista vaan se tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen lähtökohta on, että oppiminen on sosiaalista. Millainen toiminta ja vuorovaikutus tukevat suomen kielen oppimista? Tutkimuksessa selvitetään, miten kielellinen ja ammatillinen asiantuntijuus kehittyy.

 

Forskare

Julia Grünewald
Translatiivisijan predikatiivinen käyttö
Tutkimus koskee suomen kielen translatiivin (-ksi) predikatiivista käyttöä (esim. Lumi maalasi maiseman harmaaksi). Tutkimuksessa kuvataan sekä itse translatiivirakenteita että  muita vakiintuneita sanaa laajempia rakenteita (eli konstruktioita), jotka ovat samassa lauseessa ja liittyvät translatiivirakenteeseen.

Annika Koskelainen
Uudistuva ruotsinsuomalaisuus – tutkimus toisen polven ruotsinsuomalaisuudesta
Hankkeen taustana ovat 1960- ja 70-luvun Suomesta Ruotsiin suuntautuneet suuret  muuttoaallot. Tutkimuksessa keskitytään toisen polven ruotsinsuomalaisten kokemuksiin suomenkielisessä siirtolaisperheessä kasvamisesta ja sen seurauksista. Kysymys on, miten toisen polven ruotsinsuomalaiset kokevat suomalaisuuden Ruotsissa. Suomalaisvähemmistö on integroitunut vahvasti ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimuksen avulla integroitumisprossessia voi oppia ymmärtämään paremmin.

Jutta Rosenberg
#suomi – suomenkielisten  käyttäjien  aihetunnisteet  Instagramin  kuvateksteissä
Väitöskirjan tavoitteena on selvittää Instagramin kuvateksteissä käytettyjen
hashtag-ilmaisujen (esim. #finskavidåa) käyttötarkoituksia ja kieliopillisia
ominaisuuksia. Hanke selvittää, miten suomen kieli sopeutuu uusiin mobiililaitteissa
käytettäviin sähköisiin kielenkäyttöyhteyksiin.

Uppdaterad 26.10.2020