Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Två nya projekt ska stärka det kontinuerliga lärandet på svenska i Finland

Breda nätverk, samsyn och ett kundanpassat utbud – det är kärnan i två projekt som båda eftersträvar att stärka och säkra det kontinuerliga lärandet på svenska i Finland. Åbo Akademi genom Centret för livslångt lärande (CLL) har en central roll i båda.

Projektet Lärsam, vars hela namn är Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar, har hela Svenskfinland som arbetsfält. Huvudmålet är att utveckla samarbete kring, och bygga upp ett nätverk för, samverkan kring kontinuerligt lärande.

Mona Riska.
Mona Riska, utbldningschef vid CLL.

Utbildningschef Mona Riska vid CLL leder projektet där Åbo Akademi är huvudansvarig. Övriga projektaktörer är Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia. Dessutom samarbetar man med Arcada, Bildningsalliansen, Svenska handelshögskolan och Regionförvaltningsverkets svenska enheten för bildningsväsendet. Också andra samarbetsparter är välkomna med i samarbetsnätverket.

– Syftet är att bygga ett nätverk där alla stadier av utbildning kan ingå, alltså andra stadiet, yrkesutbildningen, yrkeshögskolor, universitet, samt den fria bildningen. Vårt mål är att alla utbildningsaktörer i Svenskfinland samlas i nätverket, säger Riska.

Hon påpekar att Lärsam-projektet inte handlar om att utveckla innehåll och kursutbud, utan man ska utveckla modeller, strukturer och lärstigar för det kontinuerliga lärandet.

– En viktig del är också att utveckla vårt eget kunnande, det vill säga utbildningsanordnarnas egen kompetens kring kontinuerligt lärande. På det sättet kan utbildningsanordnarna förbättra och bredda utbudet av utbildningstjänster i samarbete med arbetslivet och svara på de nationella målen för kontinuerligt lärande, säger Riska.

Samarbete säkrar utbudet av utbildningstjänster på svenska

I Lärsam kommer man att ordna nätverksträffar för att diskutera och skapa en samsyn kring det kontinuerliga lärandet – vad innehåller begreppet? Man ska analysera det redan existerande utbudet och vilket behov som finns av kontinuerligt lärande. Dessutom ska man tillsammans ta sig an teman så som mikromeriter och processen kring studiepoäng för kontinuerligt lärande.

– Det handlar om framtidsorientering och det vi gör involverar naturligtvis träffar med arbetslivet, andra organisationer, TE-myndigheterna och kommunerna. De är alla viktiga aktörer och målgrupper.

Den svenskspråkiga utbildningsmarknaden är begränsad och utbildningsanordnarna i Svenskfinland konkurrerar om samma studerande och kunder, samtidigt ska man samarbeta tätt i det här projektet. Hur går det ihop?

– På sätt och vis är vi väl konkurrenter, men å andra sidan har vi inte råd att vara det. Det finns ett skriande behov av kompetensutveckling i arbetslivet, samtidigt som den statliga finansieringen skärs ned och deltagarna själva ska bekosta allt mer av sin kompetenshöjning, då är det viktigt att utbudet är relevant, flexibelt och kundanpassat så det möter arbetslivets behov. Vi har mycket att lära av varandra och vi klarar oss alla bättre genom att samarbeta, än att konkurrera. På sikt handlar det också om att kunna säkra utbudet av tjänster för kontinuerligt lärande på svenska, säger Riska.

Projektet Lärsam pågår 1.4.2024–31.3.2026. Projektet finansieras av EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och är ett utvecklingsprojekt inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande, som stöds av ESF+-samordningsprojektet JOPPI. Finansieringen har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten medan Undervisnings- och kulturministeriet innehållsmässigt ansvarar för projektfinansieringens tema.

I JOPPI ingår också projektet Oodi, där CLL är projektpart. Oodi har fokus på vägledning och Navigatorerna.

Läs mera om Lärsam-projektet i artikeln Svenskfinland samlas i gemensamt projekt för kontinuerligt lärande.

JOE skapar nätverk inom det kontinuerliga lärandet i Egentliga Finland

Det andra projektet med liknande tema koordineras av Åbo stad och är ett regionalt projekt som kallas JOE från Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi eller på svenska JOE – Ett ekosystem för kontinuerligt lärande i Egentliga Finland.

Janne Roslöf.
Janne Roslöf, direktör för CLL.

Åbo Akademi genom Centret för livslångt lärande (CLL) är den enda svenska projektparten och ansvarar för arbetspaketet där man ska skapa lärstigar för kontinuerligt lärande på svenska i Egentliga Finland. I JOE är det CLL:s direktör Janne Roslöf som ansvarar för utvecklingen av det svenskspråkiga ekosystemet.

– På samma sätt som i Lärsam ska vi skapa ett nätverk eller ett ekosystem där olika utbildningsstadier ingår, i praktiken blir det i Åboland, eftersom vi har fokus på det svenska. Det handlar om sammanlagt sju utbildningsanordnare på tredje stadiet, inom andra stadiets yrkesutbildning och fria bildningen, samt Regionförvaltningsverket, säger Roslöf.

Aktörerna är Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Åbo yrkesinstitut, Skärgårdens Kombi, Kimitoöns vuxeninstitut och Åbo svenska arbetarinstitut, samt Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet.

– Inom vårt arbetspaket ligger fokus på att hitta en samsyn kring det kontinuerliga lärandet, skapa ett nätverk och lärstigar. I hela JOE-projektet ska vi dessutom utveckla personalens kunnande och användning av prognostiseringstjänster, definiera vad det innebär att vara serviceproducent av kontinuerligt lärande, samt orientera oss i arbetslivsrelevans och utbildningsplanering som möter behov. Dessutom ska en strategi för det kontinuerliga lärandet i Egentliga Finland formuleras, där också det svenska ska ingå, säger Roslöf.

Projekttiden för JOE är 1.3.2024–30.6.2026 och också det är ett ESF+-finansierat projekt i EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland. Finansieringen har beviljats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland.

Mona Riska ser fram emot att få kavla upp ärmarna och starta upp de två projekten.

– Kontinuerligt lärande är ett högaktuellt tema och det finns ett behov för det men också utmaningar. Det ska bli givande att samarbeta kring detta och få i gång ett erfarenhetsutbyte.

 

Logotyp med Europeiska unionens flagga och texten Medfinansieras av Europeiska Unionen.