Skriv här det du söker efter!

Samarbete mellan Navigatorer och utbildning utvecklas – målet är att stöda unga vuxna

Samarbete mellan Navigatorer och utbildning utvecklas – målet är att stöda unga vuxna

Navigatorerna erbjuder sektorsövergripande vägledning och stöd åt unga i övergångarna till utbildning och arbete. De främjar ungas delaktighet, funktionsförmåga och livshantering. I ett nytt projekt utvecklas modeller för samarbete mellan Navigatorer och utbildning för att stöda unga vuxnas deltagande och engagemang i utbildning och för att stärka stödet i studierna.

I det nationella projektet Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning kommer Navigatorer och utbildningsaktörer att tillsammans utveckla verksamhetsmodeller och metoder, med vilka de kan stöda unga vuxna i övergångar och i deltagandet i studierna. Projektet strävar efter att nå målgrupper som befinner sig i gränslandet mellan utbildningen och Navigatorerna.

Oodi-projektet koordineras av Jyväskylä yrkeshögskola (Jamk), och genomförs tillsammans med Tavastlands yrkeshögskola (HAMK) och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) under tiden 1.3.2024 – 30.11.2026. Projektet finansieras av EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 med en budget på 846 282 euro, och är ett utvecklingsprojekt inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande. Finansieringen har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

Verksamhetsmodeller för samarbete som stöd för kontinuerligt lärande

Modeller för mångprofessionellt samarbete har visat sig stärka ungas väg till utbildning, arbete eller till de tjänster som stöder övergångarna. Navigatorerna når dock inte alla unga som skulle dra nytta av deras tjänster. Samarbete med Navigatorerna kunde även erbjuda nya former för att stöda studerande under studierna, men alla verksamma inom utbildningssektorn känner inte heller alltid tillräckligt väl till de tjänster som Navigatorerna erbjuder.

Oodi-projektet skapar och piloterar regionala och nationella samarbetsmodeller som kan tillämpas för att stöda särskilt välkomna gruppers deltagande och engagemang i utbildningen. Dessa är unga vuxna som kan ha olika utmaningar när det gäller att söka till utbildning och fullfölja den. De kan till exempel vara unga med en grundskoleexamen, som befinner sig utanför utbildning och arbetsliv, eller vara unga i arbetslivet med låg utbildningsnivå.

Utvecklingsarbetets målgrupper utgörs främst av personal vid Navigatorer, utbildningsanordnare på andra stadiet, inom fritt bildningsarbete och vid högskolor samt representanter för särskilt välkomna grupper. Indirekt gynnar utvecklingsarbetet också unga och unga vuxna samt andra samarbetsaktörer som erbjuder vägledningstjänster.

“Vi erbjuder ett utvecklingsforum som sänker tröskeln för att fördjupa och utvidga samarbetet mellan utbildningssektorn och Navigatorerna. Det involverar flera Navigatorer och utbildningsaktörer samt deras personal, från olika utbildningsstadier och från olika delar av Finland”, berättar Soili Rinne, projektansvarig vid Tavastlands yrkeshögskola.

Inom utbildningssektorn samarbetar man redan gränsöverskridande och med många olika parter. Navigatorerna som erbjuder olika sektorsövergripande tjänster kunde stöda de unga även under studietiden. Genom samarbete kunde man hitta lösningar för att t.ex. minska antalet som avbryter studierna.

“Ett stärkt samarbete med Navigatorerna kan också leda till att vi hittar nya lösningar i arbetet med att t.ex. stöda studerandes välbefinnande och förmåga att hantera vardagen”, säger Satu Laitila, projektansvarig vid Åbo Akademi.

EU-finansieringen möjliggör ett nytt slags utvecklingssamarbete mellan Navigatorer, läroanstalter och högskolor, för att hitta lösningar till utmaningar kring unga vuxnas deltagande i utbildning. Som resultat förväntas verksamhetsmodeller som kommer till nytta i det nationella utvecklingsarbetet inom kontinuerligt lärande.

“Vårt utvecklingsarbete syftar på lång sikt till att den arbetsföra befolkningens utbildningsnivå höjs, och på individnivå till att allt fler unga vuxna hittar sin flexibla studiestig och får tillgång till de mångsidiga tjänster de behöver som ett stöd”, sammanfattar Jaana Ahlqvist, projektansvarig vid Jyväskylä yrkeshögskola, de bredare målen för Oodi-projektet.

Projektet samarbetar nära med JOPPI – ESF+ samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland och med UF-centrets sektorsövergripande samservice-team.


 

 

Tilläggsinformation:

Satu Laitila, projektansvarig, Åbo Akademi, fornamn.efternamn@abo.fi

Jaana Ahlqvist, projektledare, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, fornamn.efternamn@jamk.fi

Soili Rinne, projektansvarig, Hämeen ammattikorkeakoulu, fornamn.efternamn@hamk.fi

www.jamk.fi/oodi