Skriv här det du söker efter!

Tilltro till den egna förmågan ökar arbetshälsan

Tilltro till den egna förmågan ökar arbetshälsan

BILDER: Stina Wallin

I takt med att bristen på arbetskraft ökar på många områden har det blivit alltmer angeläget att arbetstagare ska arbeta till förväntad pensionsålder. Men hur uppnår vi det på ett hållbart sätt för både arbetstagarna och arbetsplatserna?

Det närmaste och mest uppdaterade svaret man kan komma på den frågan i nuläget har Stina Wallin, nybliven doktor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi och lärare vid såväl ämnet hälsovetenskaper som vid Öppna universitets nya ämneshelhet Arbetshälsa och hållbart arbetsliv. Wallin har i sin doktorsavhandling kunnat konstatera att tilltro till den egna förmågan att klara av aktiviteter inom sitt arbetsområde (arbetsrelaterad self-efficacy) är en viktig resurs för äldre arbetstagare för att kunna arbeta ett helt arbetsliv.

Hemvårdare och ingenjörer

Wallin har undersökt två kategorier arbetstagare, hemvårdare och ingenjörer. De vid första anblicken förhållandevis olika grupperna visade sig ha liknande behov för att uppnå ett hållbart arbetsliv med god hälsa. Studierna resulterade i liknande resultat för både hemvårdare och ingenjörer trots skillnaderna mellan dem i arbetsinnehåll, arbetskontext, arbetskrav, utbildning och kön. Wallin kunde utläsa positiva samband mellan arbetsförmåga, arbetsrelaterad tilltro till den egna förmågan och arbetsengagemang, vilket tog sig uttryck i att personer med högre arbetsrelaterad self-efficacy oftast också hade bättre arbetsförmåga.

Stina Wallin.
Stina Wallin.

Hälsan och arbetsförhållanden som småningom påverkar hälsan positivt eller negativt är de aspekter som i största grad inverkar på arbetsrelaterad tilltro till att arbeta till förväntad pensionsålder.

– Det är inte bara individens utan också organisationens ansvar att arbeta för att uppnå ett långt, hållbart arbetsliv för så många som möjligt, säger Wallin.

Kompetens, motivation och meningsfullhet i arbetet har också stor betydelse för den arbetsrelaterade tilltron, konstaterar Wallin. Försämrad hälsa och för hög arbetsbelastning som hotar hälsan verkar minska arbetsmotivationen i större utsträckning än en god hälsa förbättrar den.

– I Finland är vi generellt bra på att arbeta med de här frågorna. Det är ändå viktigt att poängtera att arbetet med välmående på arbetsplatsen inte får bli något som står skrivet i ett dokument som man uppdaterar varje år, men som sedan bara ser fint ut på pappret. Hållbar arbetshälsa bör vara en del av det dagliga arbetet, poängterar Wallin.

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv vid Öppna universitetet

Öppna universitetet erbjuder sedan våren 2023 kurser i ämnet Arbetshälsa och hållbart arbetsliv. Stina Wallin har senast fungerat som lärare på kursen Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete i höst, och kommer att fortsätta undervisa vid Öppna universitetet på våren 2024. Kurserna är öppna för alla intresserade och kan avläggas på distans. Hittills har det funnits ett stort intresse, berättar utbildningsplanerare Christina Teirfolk.

– Ett trettiotal deltagare per kurs ryms med och vi har haft väntelista på kurserna, så det är tydligt att det här är ett ämne som ligger i tiden, säger Teirfolk.

Nästa kurs i tur vid Öppna universitetet är Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv, som startar på våren 2024. Stina Wallin ser fram emot att undervisa på kursen, som brukar locka personer i olika åldrar från olika arbetsfält.

– Det tenderar att bli givande diskussioner när människor från olika discipliner med olika bakgrund möts. Det ger ett mervärde till alla, konstaterar Wallin.

 

Läs Stina Wallins doktorsavhandling Occupational self-efficacy among ageing workers – A resource for a full working life.