Skriv här det du söker efter!

Språktipset – en checklista för korrekturläsning

Språktipset – en checklista för korrekturläsning

Som skribent vill du antagligen att texter som du skriver ska vara så begripliga, tydliga och språkligt korrekta som möjligt. För att försäkra dig om att dina läsare ska kunna ta till sig innehållet så smidigt som möjligt är det bra om du korrekturläser din text när den väl är klar.

Korrekturläsning är viktigt oavsett vilken typ av text du skriver, men speciellt om det är en officiell text eller en text som kommer att läsas av många lönar det sig att satsa på korrekturläsningen.

Sofia Lindkvist, universitetslärare i engelska vid Språkcentret vid Åbo Akademi ger oss några tips om vad vi ska tänka på då vi korrekturläser.

Om texten får vila en stund (gärna några timmar eller t.o.m. några dagar) är det lättare att se på den med nya ögon. Då är det också lättare att lägga märke till eventuella tankehopp, inkonsekvenser eller felaktigheter. Oftast är det antagligen du själv som korrekturläser din text, men är det bara möjligt kan du be att någon annan korrekturläser texten så att du får ett helt nytt perspektiv på den.

Här följer Sofias checklista med några allmänna aspekter som du kan ta fasta på när du korrekturläser en text. Det kan vara bra att korrekturläsa texten flera gånger och ta fasta på olika aspekter vid varje genomläsning. Den här checklistan har delats in i aspekterna ”syftet”, ”texten” och ”språket”. Beroende på texttypen och kommunikationssituationen kan det finnas många andra relevanta saker att tänka på, men om du inte vet var du ska börja kan du t.ex. utgå från dessa aspekter.

Syftet

Om du skriver en text i ett speciellt syfte eller om du har fått anvisningar om vad texten ska behandla och hur den ska utformas kan du börja med att granska textens innehåll och uppbyggnad.

 • Har du fått specifika instruktioner om textens innehåll och syfte? Följer du i så fall instruktionerna? Uppfyller texten sitt ändamål?
 • Finns det specifika anvisningar om textens grafiska utformning som du förväntas följa?

Texten

När du på ett övergripande plan har granskat innehållet i texten kan du sedan granska textens stil och struktur för att försäkra dig om att de är tydliga och passande för sammanhanget.

 • Stil
  • Är textens stil lämplig med tanke på kommunikationssituationen och de tilltänkta mottagarna?
  • Använder du ett neutralt och sakligt språk? Undviker du vardagliga och värdeladdade ord?
  • Undviker du att formulera dig onödigt pratigt?
 • Röd tråd
  • Presenterar du textens innehåll i en logisk ordningsföljd?
  • Framgår syftet med texten tydligt?
  • Binder du samman textens meningar och stycken, t.ex. genom att använda sambandsord?
 • Disposition
  • Har texten en tydlig disposition (inledning, huvuddel, avslutning)? Har du fått specifika riktlinjer för textens disposition, och följer du i så fall dessa?
  • Delar du in din text i stycken? Byt stycke där det blir en naturlig paus i ditt resonemang.
 • Rubriker
  • Har texten en huvudrubrik? Är den intresseväckande, tillräckligt informativ och språkligt korrekt?
  • Är textens övriga rubriker tydliga, informativa och konsekvent utformade? Motsvarar de innehållet i texten?

Språket

Avslutningsvis kan du granska språkriktigheten i din text och rätta till eventuella felaktigheter som du hittar. Det finns många användbara resurser som du kan använda dig av i detta skede, både i bokform och på nätet. Svenska skrivregler ger en bra översikt av allmänna skrivkonventioner och på nätet kan du smidigt slå upp ords böjning, betydelse och stavning på svenska.se.

 • Är meningsbyggnaden i texten korrekt och tydlig? Följer du riktlinjen ”en tanke = en mening”? Är meningarna fullständiga, d.v.s. innehåller de åtminstone ett subjekt och ett predikat?
 • Undviker du satsradning, d.v.s. att flera huvudsatser radas upp efter varandra i en enda lång mening?
 • Framgår det tydligt vilket ord pronomen som han, hon, den, denna, dessa, vilket, vilka, som syftar på? Finns ordet utskrivet i texten?
 • Använder du prepositioner på ett korrekt sätt?
 • Undviker du tvetydiga ord? Undviker du finlandismer och anglicismer? Undviker du onödiga småord (t.ex. ju, väl, nog, så)?
 • Är ord korrekt böjda?
 • Använder du ord eller uttryck vars betydelse du är osäker på? Slå i så fall upp dessa för att kontrollera att de används korrekt i din text.
 • Stavar du alla ord korrekt? Gå igenom alla markeringar som ditt ordbehandlingsprogram gör för att kontrollera att orden är korrekt stavade. Slå upp ord som du är osäker på.
 • Undviker du felaktig särskrivning och sammanskrivning?
 • Följer du allmänna svenska skrivkonventioner? (se t.ex. Svenska skrivregler)
 • Använder du etablerade förkortningar (och undviker onödiga förkortningar)? Använder du förkortningar på ett konsekvent sätt i din text?
 • Använder du punkter, kommatecken, kolon och semikolon på rätt sätt?

Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida