Språklig mångfald som resurs

Modul 2 i projektet språkpärla   Pärla 2: Språkliga färdigheter, språklig identitet och mångfald av familjer

Innehåll:

Inom kursmodulen Pärla 2 får du fördjupa dina kunskaper om hur man med barnen kan arbeta språkstimulerande, med särskild inriktning på samverkan med vårdnadshavarna. Du vidareutvecklar beredskap att skapa en inkluderande daghemsmiljö för barn från olika språkliga hemförhållanden.

Samverkan med vårdnadshavare är centralt inom småbarnspedagogiken och det är inte alltid lätt att förstå hur andra tänker och hur man ska agera för att få så god kontakt som möjligt. Vårdnadshavare tänker väldigt olika om sin roll i barns språkutveckling och denna syn är starkt kopplad till deras levnadsvillkor, barnsyn och synen på föräldrarollen. Utifrån ett samhällsperspektiv speglas hur föräldrar kan agera och resonera om barnuppfostran med fokus på språk beroende på generella levnadsvillkor, språkliga villkor i hemmiljön, syn på språkutveckling och på barnlitteratur.

Tidpunkt och ort:

Vasa: 13.11, 13.12.2018 och 22.1, 11.2.2019

Helsingfors: 16.11, 12.12.2018 och 25.1, 14.2.2019

Åbo: 15.11, 11.12.2018 och 24.1, 15.2.2019

Fortbildningen ordnas parallellt på de olika orterna.

Utbildare:

Ann-Katrin Svensson, FD, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, vid Åbo Akademi
Mari Bergroth FD, forskningsledare i pedagogik vid Åbo Akademi Foto av föreläsaren Mari Bergroth.

Logo för modul 3 i projektet Språkpärla  Pärla 3: Tecken som stöd

Innehåll:                                        

Pärla 3 ger ökad beredskap att stödja barn vars språk inte utvecklas åldersadekvat, speciellt med tanke på muntlig språkförmåga. kursmodulen ger färdigheter att använda tecken som stöd i ditt dagliga arbete med barnen.

Tidpunkt och ort:

En webbföreläsning 26.3.2019 (preliminärt, tidpunkt kan ändras). Vi föreläser om teorier om stödtecken och hur de används och implementeras i verksamheten i Svenska förskolor, samt parallella utbildningar på tre orter:

Vasa: 8.4 och 21.5.2019

Helsingfors: 11.4 och 24.5.2019

Åbo: 12.4 och 23.5.2019

Under 8, 11-12.4 håller Sandra Westerholm kort introduktion om användbara stödtecken, samt en workshop med praktiska övningar

Utbildare:

Ann-Katrin Svensson, FD, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, vid Åbo Akademi
Siv Björklund, FD, professor i språkbad vid Åbo Akademi, Foto av Siv Björklund.
Sandra Westerholm, handledare i tecken som stöd

 

Logo för modul 4 i projektet språkpärla.  Pärla 4: Tvåspråkig pedagogik och tidig andraspråkstillägnande

Innehåll: 

Du erbjuds grundläggande kunskaper om tidigt fullständigt språkbad och annan tvåspråkig pedagogik. Även tidigarelagd språkundervisning och språköverskridande samarbete såsom tandempedagogik aktualiseras.                                                                                                                                                           

Tidpunkt och ort:

Modulen genomförs i huvudsak digitalt men med ett inledande tillfälle och ett avslutande seminarium

Inledande tillfälle 17.9 2019

Avslutande seminarium 22.11.2019

Uppdaterad 25.5.2018