Skriv här det du söker efter!

Här nedan hittar du en lista på de forskare och föreläsare som är aktiva inom projektet Språkpärlan.

 

 

 

 

Mari Bergroth, FD, specialforskare i pedagogik vid Åbo Akademi

Mari har långvarig erfarenhet av att utbilda och fortbilda pedagoger i svenskt språkbad. Under 2013-2017 har hon forskat i språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn vid svenskspråkiga daghem i Finland och fokuserat på tvåspråkig tidig barndom, tvåspråkig familjeidentitet, samverkan mellan hem och småbarnspedagogik, ledarskap för tvåspråkighet. Hon har också aktivt deltagit i arbetet med den nya läroplanen för tvåspråkig undervisning både på nationell och kommunal nivå.

Forskningsområden och publikationer

Foto av föreläsaren Mari Bergroth.
Siv Björklund, FD, professor i språkbad vid Åbo Akademi

Siv hörde till den forskargrupp som i slutet av 1980-talet utvärderade de två första klasserna i svenskt språkbad i Finland, och hon har sedan dess varit aktiv inom såväl språkbadsforskning som språkbadsundervisning nationellt och internationellt. Hennes forskning innefattar svenska som andraspråk, två- och flerspråkigt lärande samt integrering av språk och ämne.

Aktuella forskningsprojekt berör relationen mellan flerspråkighet och identitet i språkbad samt utveckling av emancipatoriskt skrivande hos elever med svenska som första- och andraspråk i olika klassrumsmiljöer. Siv Björklund har under ett par decennier varit med och utvecklat fortbildning för lärare i språkbad och andra två- och flerspråkiga klassrum och är för tillfället engagerad i utvecklandet av grundutbildning för lärare i flerspråkiga undervisningsmiljöer.

Bland nyligen publicerade arbeten kan nämnas ett bidrag i The Routledge Handbook of Educational Linguistics (Björklund & Mård-Miettinen, 2014, Established and emerging perspectives on immersion education) och en artikel om tidig inlärning i språkbad i International Journal of Bilingual Education and Bilingualism (Björklund, Mård-Miettinen & Savijärvi, 2014,  Swedish Immersion in the Early Years in Finland). Björklund är även initiativtagare till den interantionellt vetenskapliga tidskriften Journal of Immersion and Content-Based Language Education (JICB).

Foto av Siv Björklund.
Katri Hansell, FD, projektforskare vid Åbo Akademi

Katri forskar i två- och flerspråkighet från tidig ålder till vuxenliv med speciellt intresse för tandempedagogik, språköverskridande samarbete samt svenska och finska som det andra inhemska språket. Hon deltar gärna i utvecklingsarbete och aktionsforskning i samarbete med pedagoger på olika stadier.

Katri Hansell, projektforskare vid ÅA
Ann-Katrin Svensson, FD, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, vid Åbo Akademi

Ann-Katrin har sedan mitten av 1980-talet forskat om språkstimulansens betydelse för barns språkutveckling i såväl hemmiljö som inom daghem och förskola. I sin doktorsavhandling följde hon 25 barn då de var 2 ½ – 6 ½ år gamla och gav föräldrarna råd om hur de kunde stödja barnens språkutveckling. Därefter har fokus för forskningen varit hur man inom daghem och förskola kan arbeta medvetet för att stimulera alla barns språk så väl analogt som digitalt. På senare tid har forskningen även fokuserat på vad som hände inom arbetslag när de svenska styrdokumenten gav förskollärare /barnträdgårdslärare ett ökat pedagogiskt ansvar.

Ann-Katrin ingår i ett nordiskt nätverk, Nordic Early Literacy, som studerar daghemsmiljöer i Finland, Norge och Sverige samt jämför utbildningarna i länderna beträffande inslag om språkutveckling och språkstimulans, samt studerandes syn på hur de kan stimulera barns skriftspråksutveckling. Hon arbetar också med att utveckla språkverksamheten på finlandsvenska språköar; till exempel Case Björneborg där språköar har speciella utmaningar.

 

 

Uppdaterad 25.6.2018