Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Mia Panisse.

Utbildningschefen vid Språkcentret vid Åbo Akademi, Mia Panisse, har valts till medlem i den exekutiva kommittén för CercleS, som är takorganisationen för alla språkcenter i Europa.

CercleS är en stor organisation med 362 institutionella medlemmar från 13 nationella språkcenterorganisationer. Alla finländska språkcenter vid ett universitet hör till det nationella nätverket Finelc, som i sin tur är en av dessa 13 nationella medlemmar. Ytterligare 20 associerade medlemmar hör till takorganisationen. CercleS styrs av en samordnande kommittee med tretton medlemmar.

Den exekutiva kommittén, där Panisse nu valts in, är organisationens operativa enhet och representerar CercleS i dess kontakter utåt.

– Vi ansvarar för den dagliga verksamheten och stöder språkcentren vid de europeiska högskolorna genom att erbjuda aktiviteter som uppmuntrar till internationellt samarbete. Just nu ordnar vi webbinarier för att stöda språkcenterlärarna och -cheferna under pandemin. Vi har hållit möten om hur vi leder individer och team när vi inte kan träffas fysiskt och diskuterat bland annat utmaningar med hybridundervisning. Nyligen bjöd vi på en föreläsning om forskningsresultat angående främmandespråksundersvisning vid spanska universitet, berättar Panisse.

Den exekutiva kommittén håller kontakten till medlemmarna i olika frågor som berör språkinlärning och pedagogiska och tekniska frågor och kommittén ansvarar också för organisationens tidskrift, e-bulletin, på nätet.

– Vi samarbetar i frågor som relaterar till språkinlärning med Europarådets språkcentrum ECML/CELV i Graz, Österrike. För närvarande ordnar vi en ledarskapsutbildning ”Aspire to inspire” som är skräddarsydd för språkcenterchefer. Vi utger också en egen vetenskaplig tidskrift Language Learning in Higher Education.

Valet föregicks av en nomineringsprocess som inleddes på våren 2020. Sex medlemmar valdes in i den exekutiva kommittén.

– De nationella språkcenterdirektörerna nominerade mig som sin kandidat för posten som vice generalsekreterare. CercleS nominerade sedan efter en intern process de sex kandidaterna, vars val till medlemmar i den exekutiva kommittén bekräftades vid en omröstning i samband med CercleS konferens i Brno i Tjeckien i september.

Språkundervisningen vid universiteten är organiserad på lite olika sätt i de europeiska länderna och därför hör också språkinstitutioner, institut, fakultet och skolor som är anknutna till olika högskolor till CercleS. Sammanlagt räknar man med att cirka 250 000 studenter studerar språk vid medlemshögskolornas språkcenter, utöver administrativ och övrig personal som också deltar i de kurser som ordnas.

– Det är väldigt givande att få arbeta med frågor som berör språkinlärning, planering av språkundervisning och språkpolitik i allmänhet oberoende av om det är lokalt eller på europeisk nivå. Många av dem som arbetar inom CercleS är också aktiva inom Wulkow Group, en informell grupp av språkcenterdirektörer och -chefer som var bekanta från tidigare. Det är mycket viktigt att ha kontakter för att öppna upp för samarbeten för personalen. Det kan till exempel handla om besök eller medverkan i olika sameuropeiska projekt.

Språkcentret vid Åbo Akademi är en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida