Skriv här det du söker efter!

Om Skolresurs

Om Skolresurs

Skolresurs har som främsta uppgift att stimulera intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar i Svenskfinland. Skolresurs arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv och har aktiviteter för både lärare och elever/studerande. Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. För elever och studerande ordnas bland annat klubbar, kurser och skolbesök. Strävan är att ha verksamhet runt om i hela Svenskfinland med program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet.

Skolresurs startade sin verksamhet i januari 2007 i form av ett Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) finansierat enskilt projekt, Resurscentret för  matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan (RC-projektet), men har sina rötter i det kemididaktiska resurscentrum som fungerade under 1990-2000-talet vid lärarutbildningen vid Åbo Akademis Pedagogiska fakultet i Vasa (nu Fakulteten för pedagogik och välfärd).

Under åren har fler verksamheter kommit till, bl.a. LUMA-center Åbo Akademi år 2017, som är en del av det nationella LUMA-center Finland nätverksprogrammet, samt ett flertal andra projekt. Det som började som ett enskilt tidsbundet projekt – RC-projektet – har under åren utvidgats till aktivitetshelheten Skolresurs.

Sedan projektstarten finns Skolresurs administrativt placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). Verksamheten är uppbyggd kring ett resursteam bestående av resurspersoner (idag 15 personer) och en verksamhetsledare, en verksamhetskoordinator samt en administrativ koordinator på deltid. Resurspersonerna är lärare och forskare som är aktiva på fältet i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. Skolresurs har dessutom en styrgrupp med representanter i huvudsak från skolväsendet, universiteten och näringslivet. Styrgruppen sammanträder två gånger årligen.

Skolresurs senaste verksamhetsberättelse

Skolresurs verksamhetsberättelse 2023

 

Bild:  Brad West/Unsplash

Uppdaterad 17.4.2024