Skriv här det du söker efter!

Starkare tillsammans

Starkare tillsammans

Starkare tillsammans – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken

 

I fortbildningen får deltagarna ökad kunskap och en samsyn kring stöd för barnet och hur allmänt, intensifierat och särskilt stöd förverkligas inom småbarnspedagogiken. I fokus är också den barn- och människosyn som genomsyrar verksamhetskulturen. Fortbildningen utgår från lagen om stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande och de reviderade Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022. Målgruppen är lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och andra med ett ansvar för stöd för barnet.

Starkare tillsammans är till största delen webbaserad och genomförs i fyra moduler. Fortbildningen inleds och avslutas med gemensamma träffar antingen på plats eller på distans. I varje modul ingår en kollegial lärandeprocess där deltagarna gruppvis bearbetar modulinnehållet utifrån ett förinspelat material och dokumenterar processen i en portfolio. Fortbildningen genomförs i kommunvisa spår, och de kollegiala lärandesamtalen leds av gruppledare från varje kommun. Gruppledarna får handledning från CLL. Fortbildningen är tvåspråkig.

 

starkare tillsammans logo

 

Innehåll: 

Modul 1: Stöd för barnet

 • Vad säger lagstiftningen och grunderna för planen för småbarnspedagogik om stöd för barnet?
 • Vad innebär de tre stödnivåerna?
 • Hur påverkar synen på lärande, barnsynen och värdegrunden hur stödet för barnet tar sig uttryck i verksamheten? 
 • Vad innebär det att alla barn har rätt till stöd, oberoende av behov eller särbegåvning?

Tidpunkt: Hösten 2023 (september-oktober) 

Modul 2: Implementering av stöd för barnet 

 • Hur kan stöd för barnet implementeras i verksamheten?
 • Hur har man inom andra kommuner byggt upp stödet och vilka erfarenheter finns?
 • Vad är viktigt att beakta när man gör upp barnets plan? Hur kommunicerar man kring barnets stödbehov?
 • Betydelsen av att se barnets utvecklingsmöjligheter
 • Är det barnen som är krävande eller är det miljön som är krävande för barnen?

Tidpunkt: Hösten 2023 (november) 

Modul 3: En inkluderande lärmiljö

 • Vad innebär inklusion?
 • Hurdan är en inkluderande lärmiljö?
 • Hur påverkar den fysiska, psykiska och sociala lärmiljön stöd för barnet?
 • Teamets betydelse för en inkluderande verksamhet

Tidpunkt: Våren 2024 (februari)

Modul 4: Ett gemensamt pedagogiskt uppdrag

 • Stöd för barnet som ett gemensamt pedagogiskt uppdrag för hela teamet
 • Vikten av en god relation och kommunikation med vårdnadshavarna
 • Betydelsen av en tydlig informationsöverföring såväl internt som externt
 • Att leda professionella samtal – hur samtalssituationer kan stärka stöd för barnet
 • Att reflektera kring stöd för barnet och hitta en samsyn i kommunen

Tidpunkt: Våren 2024 (april)


Ort och plats:

Fortbildningen är till största delen webbaserad och riktar sig till svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland. Fortbildningen ordnas på de orter där de deltagande enheterna finns.

Tid och omfattning:

Starkare tillsammans inleds hösten 2023 och avslutas våren 2024. Fortbildningen genomförs kommunvis i fyra moduler och inleds och avslutas med gemensamma träffar antingen på plats eller på distans. I varje modul ingår en kollegial lärandeprocess där deltagarna tar del av ett förinspelat material och dokumenterar processen i en portfolio. 

Anmälan:

Anmälan sker kommunvis. För tillfället är fortbildningen fullsatt. Vid intresse ta kontakt med utbildningsplanerare Siv Lundström.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Utbildare:

Charlotta Rehn, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Eva Staffans, universitetslärare, Åbo Akademi
Ann-Christin Furu, projektforskare, Åbo Akademi
Camilla Svens-Liavåg, universitetslärare, Åbo Akademi
Thomas Sundell, jurist, Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland
Päivi Pihlaja, professor, Östra Finlands universitet
Petteri Mikkola, daghemsföreståndare, Tusby
Towa Silander, servicechef, Vasa stad
Monica Sandberg, speciallärare inom småbarnspedagogik, Larsmo kommun
Ann-Sofie Grönhage, daghemsföreståndare, Pedersöre kommun 
Camilla Nyman, speciallärare inom småbarnspedagogik, Pedersöre kommun
Ulla Backman, ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik, Raseborgs stad
Heidi Nyström-Leppänen, ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik, Raseborgs stad
Malin Flemming-Nyman, lärare inom småbarnspedagogik, Malax kommun
Siv Lundström, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Cilla Nyman, utbildningsplanerare, Åbo Akademi
Sanna West, utbildningsplanerare, Åbo Akademi

 

Uppdaterad 28.8.2023