Skriv här det du söker efter!

Språkutvecklande ämnesundervisning

Utnyttja grundläggande färdigheter (läsa, skriva, presentera, diskutera)  för att lära t.ex. naturvetenskap eller historia samtidigt som läroämnet används som en kontext och en motivering för elevens lärande av de grundläggande färdigheterna! En språkmedveten ämnesundervisning  har visat sig gynna både elevens språkliga lärande och elevens ämneskunskap. Vi utgår från elevens nyfikenhet och upptäckarglädje och ställer upp både språkliga lärandemål och ämnesmål. Fortbildningens innehåll kan anpassas till läroplanen för årskursen. Konkreta exempel och strategier som direkt kan tas i bruk undervisningen i den egna klassen. I fortbildningen deltar samtliga lärare på skolan.

Målgrupp:

Lä­ra­re och per­so­nal inom den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­en.

Innehåll:

  1. Ett undersökande arbetssätt
  2. Teoretiska begrepp och akademiskt språk – Hjälp!
  3. Att läsa
  4. Att skriva
  5. Att tala och att lyssna
  6. Två- och flerspråkiga elever – utmaningar och möjligheter

PDF för utskrift.

Utbildare:

Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare och fortbildare

Omfattning:

Genomförs som fyra eftermiddagstillfällen samt eget arbete.

Ort:

Enligt överenskommelse.

Avgift:

Deltagandet finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför är avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 1.4.2020