Skriv här det du söker efter!

Problematisk skolfrånvaro

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter om problematisk skolfrånvaro och hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig för alla. Vilka kan orsakerna till skolfrånvaro vara och vilka samverkande faktorer bör vi vara uppmärksamma på? Vad kan personalen göra då de har skolfrånvarande elever? Hur kan vi utreda, åtgärda och följa upp frånvaro? Hurudana riskfaktorer och stödfaktorer kan det finnas? Hur kan vi främja skolnärvaro och skapa en god arbetsmiljö för eleverna och skolpersonalen?

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal samt assistenter inom den grundläggande utbildningen, eftispersonal.

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Jakobstad.

Max 35 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete (förhandsuppgift och mellanuppgift) per kurskort

Utbildare:

Specialpedagog Eva Elg

Eva Elg, specialpedagog

 

Närstudier:

Helsingfors: 13.3 och 16.4.2019. Bägge dagarna kl. 9-15, Folkhälsan i Brunakärr.

Jakobstad: 14.3 och 17.4.2019. Bägge dagarna kl. 9-15, Campus Allegro. (Fullsatt!)

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 22.2.2019