Skriv här det du söker efter!

Kom med i POLY och ta del av fortbildning och handledning för att effektivera reviderande och implementeringen av den lokala läroplanen. Både kap 6 och kap 14 revideras i den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen under hösten 2022. Kapitlen träder i kraft 1.8 2023.

 

Format: Fortbildningen genomförs som en flerformsfortbildning och innehåller både närstudier och webbaserade delar.

Tidtabell: Fortbildningen pågår under läsåret 2022 – 2023 och hösten 2023.

Målsättningar:

Stöda skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14 och kap 6 (modul 1).

Stöda kollegier i att kunna implementera det reviderade kap 14 och kap 6 dvs planera upp lärande och bedömning enligt bedömningskriterierna (modul 2).

Stöda kollegier i göra upp bedömningsplaner på skolnivå och ämnesnivå för att kommunicera det reviderade kap 14 och kap 6 till elever och vårdnadshavare (modul 3).

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, webbinarier, multimediapaket och grupp- samt individuella arbetsuppgifter.

Plats: I Vasa och i Åbo och möjlighet till deltagande på distans.

 

Modul 1

Målgrupp: Ledningsgrupper och kollegier inom grundläggande utbildning. Rektorer och lärare som skall uppdatera kommunens eller stadens lokala läroplan.

Innehåll: Modulen stöder skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 6 och kap 14.

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, grupp- samt individuella arbetsuppgifter. Två närstudiedagar i Åbo eller i Vasa samt webbinarier och en gemensam avslutning i form av webbmässa.

 • Träff 1: Läsårsbedömningen i åk 6 förnyas den 1.8.2023

13.1 2023 i Åbo (på plats, med möjlighet att delta på distans) – Program

eller

3.2 2023 i Vasa (på distans, med möjlighet att delta på plats) – Program

Direkt till anmälan

 • Webbinarium 1, måndag 3.4.2023 kl. 14.00 – 16.00
  Tema: Skolutveckling med fokus på bedömning

Utbildare och föreläsare: Åsa Hirsh, universitetslektor, Göteborgs universitet

 • Träff 2: Revidering och implementering av den lokala läroplanen

5.5.2023 i Åbo, närstudiedag och 12.5.2023 i Vasa, närstudiedag

 

 • Webbinarium 2, september 2023
  Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)
 • Webbinarium 3, november 2023
  Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)
Modul 2

Målgrupp: Hela kollegier

Innehåll: Hur planera lärande utgående från de reviderade kunskapskraven?

Arbetssätt: Varje skola som deltar i POLY skall under året 2023 arrangera fem workshops, (3 studietimmar per workshop) utgående från det materialpaket med diskussionsövningar som sammanställs utgående från kartläggningen som gjorts.

Två Q&A-tillfällen kommer att arrangeras för att stöda kollegierna om frågor uppstått kring implementeringen av kunskapskraven.
Q&A arrangeras via Zoom i mars 2023 och i augusti 2023.
Inför Q&A, skriv in dina frågor här: https://forms.office.com/r/FGGDKLv75B

Modul 3: Utveckla skolans bedömningskultur

Målgrupp: 3-5 st kollegier

Innehåll: Detta är en fördjupande modul för vissa av kollegierna som deltar i modul 1 och 2.
Det övergripande målet för modul 3 är att lärarna utvecklar en kollegial samsyn kring bedömning samt utarbetar en gemensam skolvis, men även ämnesvis, bedömningsplan som riktar sig till vårdnadshavare och elever.

Arbetssätt: Workshops och handledning i skolorna (4 studietimmar) samt virtuellt (2 studietimmar).

Modul 1,2 och 3

Projektavslutning med en webbmässa där goda modeller delas.
Skolornas process, bedömningsplan och lärarnas verktyg presenteras i en webbmässa som arrangeras i november 2023, där goda modeller delas till ledningsgrupperna som deltagit i modul 1

 

Utbildare och föreläsare:

Personporträtt av Maj-Len Engelholm Maj-Len Engelholm, undervisningsråd i Utbildningsstyrelsen – Bedömning
Ann-Cathrine Henriksson, utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Åsa Hirsh,universitetslektor, Göteborgs universitet
Personporträtt av Yvonne Nummela Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen – Finska
Personporträtt av Ninna Ojanen Ninni Ojanen, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen – E-grunder
Porträttbild på NajatQuakrimSoivio Najat Ouakrim-Soivio, forskare och rektor  –  Bedömning
Mia Skog,  utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Tjänstledig.

 

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

 

Uppdaterad 23.1.2023