Skriv här det du söker efter!

Kom med i POLY och ta del av fortbildning och handledning för att effektivera reviderande och implementeringen av den lokala läroplanen. Både kap 6 och kap 14 revideras i den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen under hösten 2022. Kapitlen träder i kraft 1.8 2023.

 

Format: Fortbildningen genomförs som en flerformsfortbildning och innehåller både närstudier och webbaserade delar. 

Tidtabell: Fortbildningen pågår från hösten 2022 till hösten 2023 med planerad start i oktober 2022.  

Målsättningar: 

  • Stöda skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14 och kap 6 (modul 1).
  • Stöda kollegier i att kunna implementera det reviderade kap 14 och kap 6 dvs planera upp lärande och bedömning enligt bedömningskriterierna (modul 2).
  • Stöda kollegier i göra upp bedömningsplaner på skolnivå och ämnesnivå för att kommunicera det reviderade kap 14 och kap 6 till elever och vårdnadshavare (modul 3).

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, webbinarier, multimediapaket och grupp- samt individuella arbetsuppgifter. 

Omfattning: Fem närstudiedagar, fyra webbinarier + eget arbete 

Plats: I Vasa och i Åbo 

Innehåll:

Modul 1

 

Målgrupp: Ledningsgrupper och kollegier inom grundläggande utbildning. Rektorer och lärare som skall uppdatera kommunens eller stadens lokala läroplan.

Innehåll: Modulen stöder skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 6 och kap 14.

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, grupp- samt individuella arbetsuppgifter. Två närstudiedagar i Åbo eller i Vasa samt webbinarier och en gemensam avslutning i form av webbmässa.

Träff 1. Läsårsbedömningen i åk 6 förnyas den 1.8. 2023
13.1 2023 i Åbo (närstudiedag och distans à 6h) eller
3.2 2023 i Vasa (närstudiedag à 6h)
(OBS! Nya datum!)

Träff 2. Revidering och implementering av den lokala läroplanen
Närstudiedag arrangeras i Åbo och i Vasa i mars 2023.

Webbinarium 1, april  2023 
Tema: Skolutveckling med fokus på bedömning (à 2,5h)

Webbinarium 2, september 2023
Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)

Webbinarium 3, november 2023
Tema: (under utveckling med ledningsgrupper)

Modul 2

 

Målgrupp: Hela kollegier

Innehåll: Hur planera lärande utgående från de reviderade kunskapskraven?

Arbetssätt:

 • Varje skola som deltar i POLY skall under året 2023 arrangera fem workshops, (3 studietimmar per workshop) utgående från det materialpaket med diskussionsövningar som sammanställs utgående från kartläggningen som gjorts
 • Två Q&A-tillfällen kommer att arrangeras för att stöda kollegierna om frågor uppstått kring implementeringen av kunskapskraven.
  Q&A arrangeras via Zoom Januari 2023  och Augusti 2023.
  Inför Q&A, skriv in dina frågor här: https://forms.office.com/r/FGGDKLv75B

Modul 3

 

Utveckla skolans bedömningskultur
Målgrupp: 3-5 st kollegier

Innehåll: Detta är en fördjupande modul för vissa av kollegierna som deltar i modul 1 och 2.
Det övergripande målet för modul 3 är att lärarna utvecklar en kollegial samsyn kring bedömning samt utarbetar en gemensam skolvis, men även ämnesvis, bedömningsplan som riktar sig till vårdnadshavare och elever.

Arbetssätt:
Workshops och handledning i skolorna (4 studietimmar) samt virtuellt (2 studietimmar).

Modul 1, 2 och 3

Projektavslutning med en webbmässa där goda modeller delas.

Skolornas process, bedömningsplan och lärarnas verktyg presenteras i en webbmässa som arrangeras i november 2023, där goda modeller delas till ledningsgrupperna som deltagit i modul 1

Föreläsare och utbildare:

Personporträtt av Maj-Len Engelholm Maj-Len Engelholm, undervisningsråd i Utbildningsstyrelsen – Bedömning
Ann-Cathrine Henriksson, utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Personporträtt av Yvonne Nummela Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen – Finska
Personporträtt av Ninna Ojanen Ninni Ojanen, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen – E-grunder
Porträttbild på NajatQuakrimSoivio Najat Ouakrim-Soivio, forskare och rektor  –  Bedömning
Mia Skog,  utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

 

Uppdaterad 11.11.2022