Skriv här det du söker efter!

Mer än en berättelse!

I ett fortbildningsprojekt bestående av föreläsningar samt läs- och berättar- och skaparverkstäder, ges pedagogerna verktyg för att inspirera, stöda och uppmuntra barnen till att erövra läsandet och berättelsen i alla former.

Dagens barn och unga lever i en multimodal värld där kunskapen många gånger formas av dem själva. Tidigt förväntas de kunna tolka, producera och värdera text och information i olika sammanhang och miljöer. De förväntas berätta världen, men för att ha möjlighet att göra det behöver man utgå från berättelsen om sig själv.

Mål­grupp:

  • Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­la.

Innehåll:

Modul 1: Kom lyssna på min berättelse!

20-21 september med Lina Teir

Barnets egen berättelse om sig själv stöder formandet av en sund självkänsla. Hur kan man som pedagog stärka barnets vilja att göra sin röst hörd? Hur bereder man rum för barnets berättelse?

Det muntliga berättandet är en av våra äldsta konstformer och lusten att berätta finns hos oss människor redan från tidig ålder. Genom berättelser delar vi erfarenheter, för vi vidare kulturarv och påminns vi om vilka värderingar som är viktiga för oss. Muntligt berättande utvecklar bl.a. språkliga, sociala och emotionella färdigheter. I en tid där vi matas med fragmentarisk information och många intryck via digitala hjälpmedel erbjuder det muntliga berättandet ett mellanmänskligt möte i koncentrerat fokus och medskapande – här och nu.

Under kursen kommer du som arbetar med barn att få sceniska och didaktiska verktyg för hur du själv kan berätta för och med barn.  Kursen är uppbyggd av övningar och lekar som du kan använda dig av i din verksamhet och som stimulerar både din egen och barnens fantasi, inlevelseförmåga och berättarglädje. Målet är att du ska hitta ditt eget sätt att använda muntligt berättande som en resurs i mötet med barn.

Förhandsuppgift: Sök fram en kort djurfabel som du tycker om och ta med den.

Modul 2: Kom ska­pa med mig!

22-23 november med Eva Ahlskog-Björkman

Hur kan vi som pedagoger stöda barnens skapande, kreativitet och lärande? Om att tillsammans levandegöra och åskådliggöra allt från traditionella berättelser till storslagna sagoäventyr.

Utbildare:

Lina Teir är konstnär och pedagog (PM / klasslärare) som arbetar med bland annat berättande, teater och musik. Hon har studerat bl.a. berättarkonst vid Högskolen i Oslo och har arbetat med berättande med olika grupper som barn och ungdomar, åldringar, människor med funktionsvariationer, asylsökande och skådespelare. Hon är konstnärlig ledare för berättarfestivalen Seaside Stories och framträder själv med helheter med berättelser och musik.

Bild LinaTeir

Eva Ahlskog-Björkman är akademilektor i de estetiska ämnenas didaktik (PeD) vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa. Hon undervisar främst blivande barnträdgårdlärare i skapande ämnen som bild och slöjd. Förutom att Eva har lång erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildningen har hon även varit involverad i flera fortbildningsprojekt på CLL som exempelvis Slöjd, upplevelse och uttryck och I berättelsen finns magin. Evas forskningsintressen är riktade mot interaktion under barns skapande processer, estetiska läroprocesser i relation till helhetsskapande undervisning samt barns lärande på museer. Bild Eva Ahlskog-Björkman

 

Tidpunkt och ort:

20-21.9.2018 i Vasa
22-23.11.2018 i Vasa

Omfattning:

2 närstudiedagar per modul (2 moduler)

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 10.9.2018