Mer än en berättelse!

Via föreläsningar, läs- och berättarverkstäder, samt eget kreativt arbete, ges pedagogerna verktyg för att inspirera, stöda och uppmuntra barnen till att erövra läsandet och berättelsen i alla former.

I lä­ro­pla­nen lyfts mul­ti­lit­te­ra­ci­tet fram som en av de kom­pe­ten­ser som sko­lan vill stö­da bar­nen att ut­veck­la. Ele­ver­na ska kun­na tol­ka, pro­du­ce­ra och vär­de­ra tex­ter i oli­ka form, sam­man­hang och mil­jö­er. Grun­den till det­ta läggs re­dan inom små­barns­pe­da­go­gi­ken, där­för rik­tas in­ne­hål­let i pro­jek­tet till pe­da­go­ger inom om­rå­det.

Fort­bild­nings­pro­jek­tet ut­for­mas som en del av en stor och spän­nan­de sats­ning på lä­sin­spi­ra­tion och be­rät­tan­de där syf­tet är att stö­da barn till att bli goda lä­sa­re, lyss­na­re och be­rät­ta­re, i så­väl tal-, skrift- som di­gi­tal form.

Mål­grupp:

  • Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­leundervisning.

Innehåll:

  • Kom lyss­na på min be­rät­tel­se! (Hösten 2018)
  • Kom ska­pa med mig! (Hösten 2018)

Omfattning:

  • Hel­he­ten be­står av fyra mo­du­ler på två när­stu­di­e­da­gar var­de­ra, samt ar­be­te i egen barn­grupp. Det är möj­ligt att del­ta i en el­ler fle­ra av föl­jan­de mo­du­ler:

Ort:

  • Vasa

Kon­takt: 

Av­gift: Av­gifts­fri, fi­nan­si­e­ras av Ut­bild­nings­sty­rel­sen

Inom projektet har vi även en avgiftsfri modul med fokus på läs- och berättarglädje som kan beställas till ditt daghem. Denna verksamhet finansieras av Brita Maria Renlunds stiftelse. Om du vill veta mer om detta hittar du webbsidan här: I berättelsen finns magin.

Uppdaterad 25.5.2018