Skriv här det du söker efter!

Mentorskap

Välkommen med på mentorsutbildning! Genom att delta i denna utbildning utbildar du dig till gruppmentor. Gruppmentorskap är en metod för att stöda nya lärare i deras induktionsfas under de första arbetsåren. Som deltagare får du redskap och metoder för att utveckla arbetsgemenskapen på din arbetsplats.

Övriga teman som behandlas under utbildningen är:

  • kommunikativ kompetens
  • dialog
  • lärarskap
  • lärarens yrkesetik
  • ledarskap
  • välmående i arbetet

Utbildningen vilar på en forskningsbakgrund som är framtagen i Finland, bl.a. via det nationella projektet Verme som letts från Jyväskylä universitet och inom vilket Åbo Akademi aktivt medverkat sedan år 2010.

Som utbildad mentor kan du efter avslutad utbildning ge stöd för nya lärare så att de blir läraryrket trogna och får stöd för sin professionella utveckling och välbefinnande i arbetet.

 

Målgrupp:

Lärare inom grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och II-stadiet

Format: 

Närstudier och eget arbete i form av litteraturstudier och egen praktik i rollen som gruppmentor i den egna kommunen / skolan.

Visuell tidslinje över Mentorskapsutbildingens uppbyggnad.

Start:

8-9.2 2024

Antal platser:

30

Ort för närstudier:

Tammerfors

 

Vad säger tidigare deltagare om mentorsutbildningen?

Jag har utvecklat mig professionellt och tagit mig an nya utmaningar som följd av ökat självförtroende.

”Skulle absolut inte kunnat hålla mentorsträffar utan utbildningen. Speciellt att lyssna och ställa frågor är saker som har utvecklats och kunskapen i att hur håller man en mentorsträff överhuvudtaget.”

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 13.11.2023