Skriv här det du söker efter!

Mellan raderna och ovanför molnen

Mellan raderna och ovanför molnen

Den övergripande målsättningen i Mellan raderna & ovanför molnen är att ge ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stärka barns språkutveckling och språkliga kompetens utgående från barnlitteratur genom att samtidigt arbeta med olika teman.

Med hjälp av aktuell barnlitteratur fördjupar vi oss i:

  • positiv psykologi 
  • hållbarhet  
  • rörelseglädje – utomhuspedagogik

 

Verksamheten riktar sig till såväl barn som personal inom småbarnspedagogiken.

Inom fortbildningshelheten utvecklas:

  • en webbaserad fortbildningshelhet med ett pedagogiskt och mångsidigt innehåll som stöd och inspiration i arbetet med att stimulera och stärka barns språkutveckling samt språkliga kompetens 
  • ett koncept för daghemsbesök, där vi tar avstamp i aktuell barnlitteratur som kopplas samman med de tre temana positiv psykologi; hållbarhet; rörelseglädje – utomhuspedagogik

Deltagande daghem kommer att kunna välja på två spår:

Spår 1, där fokus ligger på positiv psykologi och att stärka förutsättningarna för en hållbar livsstil med tyngdpunkt på psykiskt välbefinnande hos såväl barn (5-6-åringar) som pedagoger Spår 2, där fokus ligger på rörelseglädje och utomhuspedagogik och att stärka förutsättningarna för en hållbar livsstil med tyngdpunkt på fysiskt välbefinnande hos såväl barn (3-6-åringar) som pedagoger

 

Genom att involvera hela arbetsgemenskapen och ge utrymme för samverkan och kollegialt lärande strävar fortbildningen till att ge stöd för hur litteraturen naturligt och kreativt kan lyftas in i den pedagogiska verksamheten. Fortbildningen erbjuder också möjligheten att fördjupa samarbetet kring barnlitteratur mellan daghem och bibliotek genom att införa konceptet tamburbibliotek. 

 

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogik och förskola och barn i daghem och förskola.

Genomförande: 

Fortbildningen är delvis webbaserad. Personalen får enligt egen tidtabell ta del av pedagogiskt material som finns samlat på en digital lärplattform. Materialet består bland annat av filmade kunskapssamtal mellan sakkunniga, enhetsvisa lärdagböcker över lärprocessen och en digital bokcirkel där man delar erfarenheter av eget arbete med barnlitteratur med utgångspunkt i de tre temaområdena. För daghem/förskolor i Österbotten erbjuds också besök av projektgruppen, med temaverksamhet utgående från ett av de två spåren i enlighet med personalens önskemål.

Utbildare:

Sakkunniga inom de tre temaområdena medverkar i filmer och i utvecklandet av projektets koncept. Daghemsbesöken görs av projektgruppen. Bekanta dig med utbildare och projektgruppen genom att klicka här.  

Tidpunkt: 

Våren 2022 – våren 2024. Uppstarts- och avslutningsdatum bestäms per daghem/förskola enligt överenskommelse med CLL.

Avgift: 

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

SKF

 

Uppdaterad 6.6.2023