Skriv här det du söker efter!

DigiPep – Digitalt självförtroende i den grundläggande utbildningen

  • Vill du känna dej mera trygg i att använda digitala verktyg i din undervisning?
  • Vill du förbättra dina digitala baskunskaper?
  • Vill du lära dej mera om vilket mervärde digitala verktyg kan ge din undervisning?
Digiped grundskola logo

Välkommen med på fortbildningsshelheten ”DigiPep” som ska ge läraren en baskompetens i digital pedagogik. Observera att fortbildningen riktar sig till de lärare och förskollärare som känner att den digitala utvecklingen har gått alldeles för snabbt och vill få mera tid och stöd i att lära sig digitala baskunskaper. Fortbildningen anpassas enligt deltagarna och inga förkunskaper krävs. Det finns även möjlighet att få individuell handledning.

 

Målgrupp:

Lärare och personal inom grundläggande utbildning och förskoleundervisning.

Letade du i stället efter Digipep för lärare inom småbarnspedagogiken? Klicka i såna fall här!

Ort och tidpunkt:

OBS! Vårens närstudiedagar i Åbo, Esbo och Vasa flyttas fram till hösten pga den rådande situationen med COVID-19. Uppdaterade datum här nedan.

Vörå: Start 26.9.2019 kl. 9-15

2.12 kl. 13-16

28.1 kl. 9-15

4.3 kl. 13-16

24-26.8 kl. 15-17 (webbinarium)

1.10 kl. 13-16 (webbinarium)

Esbo: Start 7.10.2019 kl.9-15

12.12 kl. 13-16

23.1 kl. 9-15

10.3 kl. 13-16

24-26.8 kl. 15-17 (webbinarium)

23.9 kl. 13-16 (webbinarium)

Åbo: Start 8.10.2019

11.12 kl. 13-16

22.1 kl. 9-15

11.3 kl. 13-16

24-26.8 kl. 15-17 (webbinarium)

24.9 kl. 13-16 (webbinarium)

 

Fortbildningen startar i september/oktober 2019 och var planerad att avslutas i maj 2020. P.g.a. omständigheterna hålls de två sista närstudiedagarna under hösten 2020.

Fortbildningen innehåller 4 hela närstudiedagar och 2 skräddarsydda eftermiddagar enligt deltagarnas behov.

Fortbildningshelheten innehåller närstudiedagar och praktiska distansuppgifter.

Utbildarna:

Mia Skog, FM, ämneslärare med passion för digitalt skapande, mångsidig bedömning och aktiva elever.

John Henriksson

John Henriksson, PeM & doktorand med bakgrund som klasslärare och brinner för digitala pedagogiska mervärden samt kollegial skolutveckling. John fungerar även som koordinator för tutorlärare i Vasaregionen samt ansvarar för CLL:s tutorlärarutbildningar.

Nancy Pettersson

Nancy Pettersson har jobbat som utbildningsplanerare inom lärarfortbildning samt i 18 år som lärare inom ämnet informationsvetenskap vid Öppna universitetet. Nancy som är utbildad bibliotekarie och naturligtvis finns henne utbildningsintresse finns bland annat inom informationssökning, källkritik, fejkade nyheter och sociala medier överlag.

Inom lärarfortbildningen stöder hon gärna lärare inom digitalisering och IKT-kompetens, hit hör bland annat sociala medier, nätanvändning, informationssökning, digitala verktyg, multilitteracitet osv.

Bild av Ronny Andersson

Ronny Andersson har under en period av 25 år undervisat pedagoger och bibliotekarier i olika webbrelaterade kurser. Cirka ettusen kurser, föreläsningar och seminarier har genomförts.

Utbildningarna har rört sig kring ämnen som sökteknik på internet, barn- och ungdomsresurser på webben, lärresurser på webben, Källkritik på webben samt Mediesamhället. De flesta kurser har erbjudits på grundnivå och mer avancerad påbyggnadsnivå. Utvärderingarna av innehåll, genomförande och dokumentation har varit mycket goda.

 

Innehåll under närstudiedagarna:

Närstudiedag 1: Digitala verktyg för formativ och summativ bedömning

Med styrdokumenten som bas relaterar deltagarna till den egna verksamheten och egna digitala kompetensen. Deltagarna får via diskussion, workshops och demonstrationer verktyg som ger ett mervärde i verksamheten för elevernas lärande. Digitala verktyg för en mångsidig bedömningskultur i klassen presenteras och jämförs.

Verktygsback 1 (eftermiddag):

Innehållet under eftermiddagen utgår från deltagarnas behov och önskan. Innehållet kan handla om t.ex. grundfunktioner kring digitala plattformer, produktion av eget läromaterial, verktyg för digitalt skapande, digitala presentationsverktyg och/eller strukturer för delat material.

Närstudiedag 2: Framtidskompetenser och multilitteracitet

Vad vet vi om studerandes framtida kompetensbehov? Vad säger forskning? Kan VR, AR, AI och lärandeanalytik användas för att öka elevers nyfikenhet, motivation och lärande? Närstudiedagen utgår från aktuell framtidsforskning och innehållet konkretiseras utgående från deltagarnas behov.

Under dagen får deltagarna också lära sig om multimedia och digitala presentationsverktyg.

Verktygsback 2 (eftermiddag):

Innehållet under eftermiddagen utgår från deltagarnas behov och önskan. Innehållet kan handla om t.ex. grundfunktioner kring digitala plattformer, produktion av eget läromaterial, verktyg för digitalt skapande, digitala presentationsverktyg och/eller strukturer för delat material.

Närstudiedag 3 och 4: Källkritik och källtillit

Hur kan läraren arbeta för att stöda elevernas multilitteracitet och vardagskompetens i vårt moderna mediesamhälle? Källkritik och källtillit på nätet och anpassning av källkritiskt arbete till olika åldrar och kunskapsnivåer behandlas under dagarna. Information, desinformation, näthat, fejkade nyheter och sociala medier – hur påverkar den nya teknikens möjligheter oss och hur påverkar det skolan? Synen på demokrati, deltagande och kunskapsinhämtning belyses under dagarna. Under dagarna fungerar Ronny Andersson, IT-pedagog från Umeå, och Nancy Petterson som utbildare.

 

Anmälan:

Anmäl dig på www.cll.fi/anmalan – Det är även möjligt att anmäla sig till fortbildningen efter starttillfället; kontakta ansvarig utbildningsplanerare Anna Wulff!

Avgift:

Fortbildningshelheten är avgiftsfri och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Deltagarnas avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 3.7.2020