Skriv här det du söker efter!

Bedömningsteam 5 sp

Bedömningsteam (5 sp)

 

Formativt, summativt, mångsidigt och sporrande!

Vill ni fördjupa er i bedömning? Kom med på en distanskurs för lärarteam och fyll på er verktygsback med nytt material och nya verktyg  för att utveckla en samsyn kring bedömning i ert kollegium.

Målet med fortbildningen är att erbjuda möjlighet för lärarteam att tillsammans med sitt kollegium reflektera och utveckla bedömningskulturen i sin skola, att tillsammans utveckla en samsyn på bedömning. Lärarteamen som deltar i fortbildningen får en ökad kompetens om mångsidig bedömning, samt hur man arrangerar verksamheten i skolan så att alla elevers bedömning är transparent, rättvis och sporrande. Fortbildningen riktar sig till lärarteam i skolor eller kommuner som skall utveckla bedömningskulturen samt implementeringen av det reviderade bedömningskapitlet i läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

Målgrupp:

Personal inom den grundläggande utbildningen

Fortbildningens mål:

 • Utveckla en gemensam samsyn på bedömning i Svenskfinland genom att fortbilda bedömningsteam på skol/kommunnivå
 • Att stöda bedömningsteamens skolvisa arbete med en verktygsback för att utveckla en gemensam syn bedömning inom kollegiet
 • Att stöda skolorna inom den grundläggande utbildningen att implementera det reviderade kapitlet om bedömning 
 • Lärare utvecklar en årlig bedömningsstrategi som delges elever och vårdnadshavare. 

Fortbildningen ”Vi utvecklar bedömning tillsammans- Bedömningsteam” arrangeras parallellt på distans under fyra tillfällen,  hösten och vintern 20-21. Varje fortbildning består av tre distansträffar samt material och mellanuppgifter som görs med kollegier och ledningsgrupp/rektor. 

Anmälan senast 26.10 2020 via länkarna i balken till höger.

Innehåll och tema:

Dag 1: Vad står i LP14 om bedömning?

 • Bedömning enligt grundläggande utbildningens läroplanen kapitel 6, centrala principer och begrepp
 • Bedömningsteamets verksamhet, hur man organiserar förändring
 • Kollegiets samsyn på bedömning

Mellanuppgift

Dag 2: Elevens lärande 

 • Bedömning av lärande, kunnande, arbete och uppförande
 • Modeller för formativ bedömning och respons, bedömning för lärande
 • Summativ bedömning

Mellanuppgift

Dag 3: Gemensam samsyn 

 • Bedömning är hela skolsamfundets gemensamma sak
 • Samarbete mellan hem och skola
 • Lärandesamtal

Avslutande uppgift

Tidpunkt: Hösten 2020-vintern 2021

Fortbildningen består av 4 parallella utbildningar för olika regioner, som består av 3 digitala träffar via Zoom à 2 timmar innehållandes föreläsningar och gruppdiskussioner. Före träffarna får deltagarna ta del av material, filmer, poddar och föreläsningar. Mellan träffarna  reflekterar deltagarna tillsammans med sin kollegier kring frågeställningar och uppgifter som är kopplade till bedömning.  

Parallella fortbildningar:

För lärarteam i södra Finland, Helsingforsregionen

Dag 1: 2.11.2020 k. 15-17
Dag 2: 7.12.2020 kl. 15-17
Dag 3. 19.1.2020 kl. 15-17

För lärarteam i Åboregionen

Dag 1: 3.11.2020 kl. 15-17
Dag 2: 8.12.2020 kl. 15-17
Dag 3: 27.1.2021 kl.15-17

För lärarteam i Sydösterbotten och Vasa

Dag 1: 4.11.2020 kl. 15-17
Dag 2: 9.12.2020 kl. 15-17
Dag 3: 26.1.2021 kl. 15-17

För lärarteam i Österbotten

Dag 1: 5.11.2020 kl. 15-17
Dag 2: 10.12.2020 kl. 15-17
Dag 3: 28.1.2021 kl. 15-17

För att få kursen godkänd, 5 sp bör man:

 • Delta i alla tre digitala träffar
 • Ha genomfört den förberedande uppgiften samt mellanuppgifterna och den avslutande uppgiften

 

OBS! Anmäl hela teamet samtidigt genom att lägga till ytterligare deltagare i anmälningsblanketten, för att undvika att någon av teamets inte ryms med.

Utbildare:

Najat Ouakrim-Soivio, Mia Skog samt inbjudna experter och forskare inom bedömning.

Ort:

Webbaserad fortbildning

Tidpunkt:

Hösten 2020-våren 2021

Omfattning:

Fortbildningen Bedömningsteam (5 sp) består av av tre digitala träffar via Zoom à 2 timmar samt mellanuppgifter.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan: senast 26.10 2020 via länkarna i balken uppe till höger.

I projektet KAARO deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.

Uppdaterad 20.10.2020