Skriv här det du söker efter!

Universiteten kan göra mer i anti-korruptionsarbetet

Den 30 oktober 2018 ordnade Förenta Nationernas Drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) i samarbete med Baku State University en konferens kring temat anti-korruptionsutbildning. Konferensen hölls i Azerbaijans huvudstad Baku vid Kaspiska havet och hade som målsättningen att stärka deltagaruniversitetens kapacitet att leverera högklassig korruptionsrelaterad undervisning och skapa kontakter mellan aktörer. I fokus för konferensen låg akademiska institutioner i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien.

Anti-korruptionsutbildningens många utmaningar

Konferensen fokuserade på den vikt (eller avsaknad därav) som läggs på anti-korruptionsundervisning i de olika länderna, inlärningsmetoder, god praxis och konkreta utmaningar. Deltagarinstitutionernas och –ländernas presentationer visade tydligt att anti-korruptionsundervisningen i regionen kan utvecklas på många sätt:

  • Trots korruptionstemats och problematikens bredd närmar man sig fortfarande korruptionsfrågor snävt t.ex. enkom från ett juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.
  • Förespråkarna av anti-korruptionsundervisning växer ofta glest och dessa får kämpa för att kolleger och/eller andra ämnen och fakulteter ska intressera sig för temat och samarbete.
  • Resurserna för anti-korruptionsundervisning är små, vilket sätter käppar i hjulet för större satsningar.
  • Undervisningsmetoderna är ålderdomliga och fokuserar i mångt och mycket på lagparagrafer, vilket också gör att ljuskäglan inte faller på den ofta lagliga men likväl oetiska korruptionen och hur den kunde bekämpas.
  • Samarbetet med myndigheter, den privata sektorn och det civila samhället är obefintligt eller haltar.

Enligt Transparency Internationals Global Corruption Barometer för Europa och Centralasien (2015-2017) bedömer 67% av invånarna i Moldova och 56% av invånarna i Ukraina att just korruption är ett av de tre största problemen det egna landet i detta nu står inför. Världen över inser man också att korruptionsrelaterad undervisning och medvetandehöjande aktiviteter har en central roll i arbetet för att minska förekomsten av korruption. Det säger alltså sig självt att universiteten har en viktig roll i anti-korruptionsarbetet. Nya vindar och en ny beslutsamhet behövs alltså inom universitetens anti-korruptionsundervisning.

Finland som rollmodell?

I motsats till vad många tror är Finland inget mönsterland vad beträffar anti-korruptionsundervisning och många av punkterna ovan gäller vårt eget land i samma mån som länderna i Kaukasus eller Centralasien. Så är det faktiskt: den mer specifika (anti-) korruptionsundervisningen lyser i mångt och mycket med sin frånvaro också hos oss trots att korruptivt beteende – naturligtvis – förekommer också i Finland, där korruptionen ofta tar formen av oetiskt beslutsfattande och informationsdelande i slutna kretsar och vid sidan om formella beslutsfattandestrukturer.

Har vi då inget att ge – inga goda praxis som kunde delges länder med större trångmål än vi själva har? Visst! I samband med konferensen i Baku lyftes två aspekter fram:

  1. Den första berör den icke-korruptionsspecifika men ändå korruptionsrelaterade. Även om undervisning kopplad till begreppet korruption, korruptionens olika former, orsaker och följder eller metoder för bekämpning s.g.s. lyser med sin frånvaro är det ingalunda så att undervisningen i Finland inte bidrar till att motarbeta korruption. Bidraget kommer (t.ex.) genom en systematisk betoning på demokratiska strukturer och institutioner, deltagande, öppenhet, åsikts- och mediafrihet, ansvarsutkrävande, rättsstaten etc.
  2. Den andra berör de innovativa undervisningsmetoder som får och har fått fotfäste i den akademiska världen. Många finländska universitet satsar hårt på innovativa inlärningsmetoder, inklusive digitalisering som ett verktyg i undervisningen. Detta intresserar länder där katederundervisning enligt traditionell modell fortfarande dominerar.

Följaktligen var konferensen intressant inte bara ur ett korruptionsperspektiv utan också med tanke på potentiella nya samarbeten och undervisningsexport. Kunde Åbo Akademi och andra finländska universitet genom att dela sitt specifika kunnande stöda akademiska aktörer i andra delar av världen i ansträngningarna att förnya och diversifiera anti-korruptionsundervisningen? Och kunde vi finländare i processen lära oss något om behovet av korruptionsspecifikt lärande vid universiteten?

Catharina Groop
Vice-direktör vid CLL
Deltagare i konferensen i egenskap av finländsk anti-korruptionsexpert

Uppdaterad 11.12.2018