Skriv här det du söker efter!

Nya samarbeten kring hållbarhet och klimat

Nya samarbeten kring hållbarhet och klimat

Hållbar utveckling och klimatsmarthet har blivit allt mer allmängiltiga begrepp. Inte minst tack vare IPCC:s senaste klimatrapport och Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.

På Centret för livslångt lärande har hållbar utveckling varit en del av agendan i över ett kvarts sekel. Åbo Akademi har varit med i universitetsnätverket Baltic University Programme (BUP) sedan starten 1991 där ledorden är hållbar utveckling, demokrati och tvärvetenskap. BUP leds från Uppsala universitet och har över 200 medlemshögskolor i hela Östersjöområdet. Åbo Akademi är ett av BUP:s tre associerade sekretariat, placerat vid CLL. BUP handlar om lärande – kurser för studerande, doktorander och lärare inom högre utbildning och tvärvetenskapligt forskarutbyte. CLL:s ansvarar för lärarnas kompetensutveckling.

Åbo Akademi med i nytt europeiskt hållbarhetsnätverk

I linje med detta gick Åbo Akademi in som grundande medlem av det nya nätverket European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) i höstas. Nätverkets målsättning att befrämja hållbarhetsvetenskap – sustainability science – inom lärande och forskning i en europeisk kontext. Det handlar om gemensamma digitala studieprogram, doktorandutbildningar, forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer.

ESSSR koordineras av HAW Hamburg – Hamburg University of Applied Sciences. Den pedagogiska biten leds av University of Malta, forskningsdelen av University of Coimbra i Portugal, Uppsala universitet samt Lodz University of Technology i Polen.  Manchester Metropolitan University ansvarar för doktorandprogrammet. Förutom de totalt elva grundande högskolorna, hade ytterligare nästan 30 universitet till anslutit sig till konsortiet vid ESSSR första möte i Hamburg i slutet av januari.

Tanken är att inom ESSSR bygga upp ett tvärvetenskapligt forum för hållbarhetsvetenskap, i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Nätverket underlättar samarbete och nya kontakter, speciellt nätkurser, forskningsprojekt och vetenskaplig publicering.

ESSSR är fortfarande i startgroparna, men genom ett aktivt deltagande från alla parter kan nätverket ge mervärde.

Det nya nätverket ESSSR höll sitt första möte i Hamburg i januari.
Det nya nätverket ESSSR höll sitt första möte i Hamburg i januari.

Projekt kring beredskap för klimatrisker i Östersjöns tätorter

Ett nytt projekt som i allra högsta grad också tangerar hållbarhetsmålen har akronymen Cascade – Community Safety Actions for Supporting Climate Adaptation and Development. Det handlar om riskhantering och beredskap för skador i tätorter i Östersjöområdet, orsakade av ett förändrat klimat. Det är inget forskningsprojekt, men ett utvecklingsdito. Egentliga Finlands Räddningsverk är huvudparter och bland övriga projektparter finns räddningsverk i Danmark, Tyskland och Polen, Myndigheten för samhällstjänst och beredskap i Karlstad, Sverige samt Östersjörådet (Council of the Baltic Sea States), Union of the Baltic Cities och CLL i egenskap av BUP.

Den praktiska riskhanteringen är projektets huvudfokus. Genom att handla enligt principen ”train the trainer” vill man skapa en kaskadeffekt som ger effekt direkt på verkstadsgolvet. Det handlar i främsta hand om FN:s Sendairamverk, ramverket för minimering av risker och konsekvenser av olyckor och katastrofer, och indikatorer kopplade till detta. Cascade arbetar även med styrsystem kring risker och kommer att ordna politiska dialoger för att täcka beslutsfattande på både lokal och internationell nivå.

Vad är då CLL:s/BUP:s roll i Cascade? Vår roll är att förädla kunskapen som tas fram och överföra den till material som kan användas på högskolesnivå. För vår del kopplar vi ihop hållbarhetsmål 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) med mål nummer 4 (God utbildning för alla). Materialet är tänkt att komplettera kurser kring processer, regelverk och konsekvenser av klimatförändringar genom att tillfoga riskstyrning och riskhantering. Cascade är ett tvåårigt projekt och planen är att kursmaterialet ska vara fritt tillgängligt på BUP:s hemsida från senhösten 2020.

Cecilia Lundberg

 

Uppdaterad 28.2.2019