Skriv här det du söker efter!

Projekt hjälper nyanlända stiga in

Projekt hjälper nyanlända stiga in

Stig in! Astu sisään! Come in! Redan namnet ger en inblick i vad projektet Stig in! handlar om: Att bidra till att rent konkret stiga in och få en ökad delaktighet i samhället för nyanlända. Sedan början av år 2017 arbetar projektledare Linda Ahlbäck vid Centret för livslångt lärande med att stöda dem som hjälper nyanlända att komma in i det finländska samhället.

– Stig in! har som målsättning att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland alla som jobbar med och för integrationsprocesser, berättar Ahlbäck.

Arbetet inom projektet görs konkret på olika nivåer. Under de tre åren projektet ska pågå arrangeras tjugo småskaliga konferenser, med fokus på flyktingar i behov av särskilt stöd. Det innebär extra inriktning på kvinnor, barn och äldre, som löper speciellt stor risk att segregeras. Stig in! avser att ge tillgång till aktuell nationell och internationell forskning samt praktiska verktyg och metoder. Inom projektverksamheten ska man också bygga upp nya nätverk och samverka med redan existerande sådana. På långsikt vill man bidra till ökat psykiskt välmående bland flyktingar samt möjligheter för målgruppen till ökad delaktighet i samhället, frivilligverksamhet och i arbetslivet.

– Indirekt strävar vi efter att förbättra nyanlända flyktingars möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade på bästa sätt i Finland, säger Ahlbäck.

Fokus föräldrar – resurs eller utmaning

I april ordnas en konferens med temat föräldrar som resurs i Vasa. Under alla konferenser strävar man efter att ta in forskning från olika håll, i huvudsak från de nordiska grannländerna. Genom att lära av andra hoppas man kunna undvika de problem och svårigheter som uppstått på vissa andra håll.

– Det krävs ganska mycket av föräldrarna i den finländska skolan idag och det kan vara svårt för nyanlända att axla det ansvaret, utöver allt annat nytt i ett främmande samhälle. Därför betonar vi under konferensen hur viktigt det är att stärka föräldrarna för att de i sin tur ska kunna stärka sina barn, förklarar Ahlbäck.

På konferensen i Vasa föreläser bland andra Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö högskola. Han fokuserar på föräldrasamverkan, och betonar att goda föräldrarelationer är önskvärt, men inte alltid så enkelt i praktiken när läraren och föräldern har olika erfarenheter och föreställningar om skolan och undervisningen. Bouakaz berättar om hur klyftor som uppstår på grund av olika synsätt, missförstånd eller känslan av att inte känna igen sig kan överbyggas. Disa Bergnehr, professor vid Högskolan i Borås, talar om aktuell forskning kring nyanlända samt samverkan mellan hem och skola. Bergnehr har undersökt föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer samt samverkan mellan hem och skola i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Konferensen avslutas med en workshop och riktar sig närmast till yrkesgrupper som kommer i kontakt med nyanlända föräldrar, så som lärare, småbarnspedagoger, socialarbetare, flyktinghandledare och sjukvårdare.

– Vi har också andra konferenser på gång. Närmast i tur står en konferens i Vörå 7-8.3.2019. Där är temat trauma och resiliens bland vuxna flyktingar. Det går fortfarande bra att anmäla sig till konferensen genom att kontakta mig, säger Linda Ahlbäck.

Maria Holmberg

Stig in logo

Läs mer samt bekanta dig med aktuella konferenser på https://stiginastusisaan.com/.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning Ab och har för avsikt att geografiskt täcka hela Svenskfinland. Stig in! finansieras med hjälp av stöd från Asyl, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet. Ytterligare stöds projektet av Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa.

Linda Ahllbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Uppdaterad 5.3.2019