Skriv här det du söker efter!

Från vinter och is till barn och tonåringar i skärgården

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) inleder sitt 42:a verksamhetsår med en ny ledningsgrupp för åren 2018-2020. Institutet är en del av Centret för livslångt lärande i Åbo. Ordförande för gruppen, utbildningsplanerare Nina Söderlund, berättar att tidskriften Skärgård utkommer med fyra intressanta temanummer även i år:

– Först ut är ett nummer som behandlar vinter och is i skärgården som Pia Prost ansvarar för Sedan har vi ett nummer med fokus på barn och tonåringar, och i höst blir det ett naturvetenskapligt tema samt ett nummer om språk och dialekter i skärgården.

Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som bland annat berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle och forskning. Tidskriften Skärgård dokumenterar ett unikt skärgårdsområde både i ett nationellt och internationellt perspektiv, och en tidskrift liknande Skärgård utkommer veterligen ingen annanstans.

Utöver att ge ut tidskriften arrangerar SIÅA kontinuerligt Forum för skärgårdsforskning i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde.

Målsättningen är att föra fram forskning som berör skärgården och erbjuda ett gemensamt öppet diskussionsforum för bl.a. skärgårdsbor och forskare. De medel som finns till förfogande för SIÅA är beviljade för antingen tidskriften Skärgård eller för projekt. Utgivningen av tidskriften möjliggörs förutom med stöd från CLL med bidrag från Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet, William Thurings stiftelse, Martha och Albin Löfgrens kulturfond och Centret för konstfrämjande.

Den nya ledningsgruppen består av sakkunniga från olika områden och representeras under åren 2018-2020 (ordinarie och suppleanter) av Julia Ajanko, Kjell Andersson, Katja Bonnevier (vikarie Anna Moa Westerlund-Rönnberg),  Gunilla Granberg, Charlotte von Haartman, Sami Heinonen, Blanka Henriksson, Micaela Jansson, Maria Johansson, Olof Lerche, Mikael von Numers, Mona Riska, Katriina Siivonen, Nina Söderlund, Kasper Westerlund och John Wrede.

Maria Johansson

Läs mer om SIÅA: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/skargard/

Prenumerera på tidskriften Skärgård: http://www.skargard.fi/prenumerera eller kontakta anita.julin@abo.fi

Skärgårdsinstitutet, ledningsgrupp
På bilden från vänster: Anita Julin, Maria Johansson, Mona Riska, Nina Söderlund, Julia Ajanko, Kjell Andersson, Pia Prost, Katriina Siivonen, Olof Lerche, Anna Moa Westerlund-Rönnberg, Sami Heinonen, Blanka Henriksson, Mikael von Numers och Micaela Jansson. I ledningsgruppen ingår även Charlotte von Haartman, Kasper Westerlund, John Wrede, Katja Bonnevier och Gunilla Granberg.

Uppdaterad 5.3.2018