Skriv här det du söker efter!

Professional Digital Leadership

Professional Digital Leadership

Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead)
Framtidens lösningar för morgondagens välfärdstjänster – mot ett digitaliserat ledarskap och nya digitala verksamhetsformer.

Projektet är ett fortbildningsprojekt med målsättning att stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Projektet förväntas dels svara mot nya kompetensbehov som uppstår som följd av nya digitala arbetssätt- och verktyg, dels att utveckla och stärka social- och hälsovårdssektorns digitala serviceförmåga.

Fortbildningen riktar sig till personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn och erbjuder deltagarna en möjlighet att fördjupa sitt kunnande inom digitalisering och välfärdsteknologi samt till att ge konkreta färdigheter att hantera social- och hälsovårdssektorns växande digitala serviceuppdrag, ledaruppdrag och samhällsansvar.

I fortbildningshelheten Professional Digital Leadership har vi som mål att stöda ledare och experter samt andra intresserade inom social- och hälsovårdssektorn att stärka sitt digitala ledarskap och utveckla hållbara former för digitala verksamhetssätt inom välfärdsverksamheter. Fortbildningen erbjuder en möjlighet till profilering inom digitalt ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tid och omfattning:
Fortbildningshelheten (20 sp) erbjuds nationellt och webbaserat och studieprocessen anpassas för vuxenstuderande.
Modulerna grundar sig på följande kompetensområden:

  1. Digitalt ledarskap – att leda välfärdsverksamheter digitalt och på distans (våren 2023)
  2. Utveckling, implementering och utvärdering av digitala system och digital serviceförmåga (hösten 2023)
  3. Hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö (våren 2024)
  4. Att leda digital transformation av välfärdsverksamheter (hösten 2024)

Målgrupp:
Personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn.

Avgift:
Avgiftsfri, utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF). Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 2.11.2022