Skriv här det du söker efter!

Professional Digital Leadership

Professional Digital Leadership

Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead)
Framtidens lösningar för morgondagens välfärdstjänster – mot ett digitaliserat ledarskap och nya digitala verksamhetsformer.

Projektet är ett fortbildningsprojekt med målsättning att stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Projektet förväntas dels svara mot nya kompetensbehov som uppstår som följd av nya digitala arbetssätt- och verktyg, dels att utveckla och stärka social- och hälsovårdssektorns digitala serviceförmåga.

Fortbildningen riktar sig till personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn och erbjuder deltagarna en möjlighet att fördjupa sitt kunnande inom digitalisering och välfärdsteknologi samt till att ge konkreta färdigheter att hantera social- och hälsovårdssektorns växande digitala serviceuppdrag, ledaruppdrag och samhällsansvar.

I fortbildningshelheten Professional Digital Leadership har vi som mål att stöda ledare och experter samt andra intresserade inom social- och hälsovårdssektorn att stärka sitt digitala ledarskap och utveckla hållbara former för digitala verksamhetssätt inom välfärdsverksamheter. Fortbildningen erbjuder en möjlighet till profilering inom digitalt ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tid och omfattning:
Fortbildningshelheten (20 sp) erbjuds nationellt och webbaserat och studieprocessen anpassas för vuxenstuderande.
Modulerna grundar sig på följande kompetensområden:

  1. Digitalt ledarskap – att leda välfärdsverksamheter digitalt och på distans (14.3.2023)
  2. Att leda digital transformation av välfärdsverksamheten (19.9.2023)
  3. Utveckling, implementering och utvärdering av digitala system och digital serviceförmåga (7.2.2024)
  4. Hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö (17.9.2024)

Målgrupp:
Personer med expert- och ledaruppgifter inom social- och hälsovårdssektorn. Antal platser är begränsade.

Avgift:
Avgiftsfri, utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF). Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 6.5.2024