Skriv här det du söker efter!

Ledare: Utblick västerut, mot Norden 

Ledare: Utblick västerut, mot Norden 

Det nordiska samarbetet har ett brett folkligt stöd. I en undersökning från 2017 (Nordiska ministerrådet) menar över 90 procent av de tillfrågade att det är viktigt eller mycket viktigt med ett nordiskt samarbete. Nästan 60 procent anger att samarbetet är mycket viktigtTvå av tre av invånarna i Norden menar att de senaste årens internationella oro har gjort att ett nordiskt samarbete känns ännu angelägnare än tidigare. Och då behöver vi komma ihåg att undersökningen har gjorts före Coronapandemin, före Brexits förverkligande och före stormningen av Capitolium i USA. Vad är det då som uppfattas som betydelsefullt att samarbeta kring omSjälvfallet de stora frågorna såsom försvar och säkerhet, men också mer vardagsnära frågor inom utbildning, hälso- och socialfrågor, klimat och miljö, ekonomi och arbetsmarknad. För den enskilde uppfattas möjligheterna att fritt, utan gränskontroller, kunna röra sig, arbeta, studera och bo i hela Norden som lockande 

För perioden 2021–24 noterar Nordiska ministerrådet i sin handlingsplan att man vill arbeta för att en större andel unga ska få delar av sin utbildning i ett annat nordiskt land. Nordplus ska fortsätta att stödja tusentals unga och vuxna mobilitetsaktiviteter, bland annat inom högre utbildning. Digitaliseringen inom utbildningssektorn ska prioriteras.  

Ministerrådets handlingsplan harmoniserar väl med motsvarande planer inom Åbo Akademi och Centret för livslångt lärande, CLL. Det nordiska samarbetet är starkt framlyft i styrdokumentenSom ”Nordens port till Finland vill Åbo Akademi märkbart öka sin synlighet i Norden, hitta nya samarbetsytor och aktivt förstärka den nordiska orienteringen med ambitiösa målsättningar inom både forskning och utbildning. Också inom CLL:s verksamheter vill vi fortsätta att utveckla våra nordiska kontakter och samarbeten. 

För de kommande tre åren har flera konkreta målsättningar formulerats för att utveckla det nordiska samarbetet. CLL vill stärka Finlands ställning som associerat sekretariat inom projektet Baltic University Programme, framförallt genom aktiv medverkan i BUP:s verksamhet. Det öppna universitetet ska via sociala medier utveckla den målgruppsinriktade marknadsföringen i de andra nordiska länderna. Avsikten är att få fler nordiska studerande på kurserna. Inom projektverksamheten är målsättningen att de nordiska samarbetsprojekten ska bli fler i projektportföljen. Inom Språkcentret avser man att skapa en valbar specialkursdel med nordiskt fokus inom akademisk framställning. Genom benchmarking med andra nordiska lärosäten hoppas vi öka kunskapen om hur vi och omkringliggande samhälle mest ändamålsenligt kan samverka. 

För fem år sen gjordes en kartläggning av CLL:s kontakter i Norden och nordiska inslag i verksamheten. Utfallet var följande: 

  • Nordiska föreläsare/lärare på CLL kurser (39 st) 
  • CLL-projekt med nordiska parter (10 st) 
  • Studiebesök från Norden till CLL (11 st) 
  • CLL-personalens deltagande i nordiska kurser (17 st) 

Dessa siffror utgör den referens mot vilka vi kan spegla våra kommande satsningar och resultat. Förhoppningen är naturligtvis att vi ser en höjning på alla dessa parametrar och att vi på så sätt konstruktivt kan bidra till en ökad synlighet för Åbo Akademi i Norden. CLL:s planerade satsningar och initiativ utgör inledande steg detta i detta viktiga arbete. 

Torbjörn Sandén
Direktör  

Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida