Skriv här det du söker efter!

Lärarledarskapets många ansikten: hur ser jag på min roll i skolans ekosystem?

Lärarledarskapets många ansikten: hur ser jag på min roll i skolans ekosystem?

Eva Åstrand och Roland Träskelin står framför en blå bakgrund som signifierar färgen för fortbildningen Lärarledarskap. I bilden syns rubriken "Lärarledarskapets många ansikten" med underrubriken "Hur ser jag på min roll i skolans ekosystem?".

Vi lever i en tid där samhället och utbildningssektorn möter en rad olika nya utmaningar och då är det också av yttersta vikt att lärare ges utrymme och möjligheter att utveckla sin profession och sitt eget ledarskap.

En fortbildning som tagit fasta på detta är fortbildningen Lärarledarskap. Fortbildningen riktades till lärare inom grundläggande utbildning och genomfördes under 2023. Målet med fortbildningen var att ge lärarna verktyg och kunskap för att utvecklas i sin profession, synliggöra sitt lärarledarskap och höja sin kompetens inom ledarskap.

Genom en blandning av närträffar i Tammerfors och distansträffar via Zoom, samt litteraturstudier och praktiska uppgifter skapades en arena för lärande som mötte deltagarnas behov på olika sätt. Det här arbetssättet tillät 34 deltagare med bred regional spridning att delta och lära känna kollegor från hela Svenskfinland, vilka man annars aldrig samarbetar med.

 

Eva Åstrand fotograferad när hon föreläser om temat Lärarledarskap och står framför en projektorduk med powerpointpresentationen "Vilka faktorer kan påverka din återhämtning".
Återhämtning gäller oss alla. Här föreläser utbildningsplanerare Eva Åstrand om återhämtningsstrategier för lärare.

 


Innehållsmässigt rörde vi oss kring allt från ledarskap till välbefinnande, detta för att ha möjlighet ta del av olika aspekter av lärarledarskap och fokusera på den egna professionella utvecklingen.

Inledningsvis fick deltagarna reflektera över frågan “Var är jag i mitt lärarledarskap?” Denna fråga utforskades via ledarskapets teoretiska grunder. Gruppen jobbade även kring frågan: ”Vad är en god ledare?” och den utforskades genom den faschinerande Safari-metoden, där deltagarna samlade åsikter från olika professioner.

Från ledarskap gick tråden vidare till ”Min dialog och vår kommunikation”. I den delen fokuserades det på utvecklingen av kommunikativ kompetens och vikten av dialog i professionella sammanhang.

Inom modulen ”Jag och gruppen” reflekterade vi mycket över feedbackens roll och gruppdynamiken i pedagogiskt arbete. Därifrån gick vi vidare till ”Min roll i styrkedjan”, som syftade till att synliggöra lärarledarskapets roll inom skolans bredare sammanhang och dess bidrag till skolutveckling.

I den avslutande modulen, ”Mitt eget välbefinnande”, lades fokus på lärarnas eget välbefinnande som en förutsättning för en hållbar och hälsofrämjande skolkultur.

 

Roland Träskelin håller upp mikrofon till Lars Svedberg.
Hybridarrangemang hör också till lärarvardagen – här ”intervjuar” utbildningsplanerare Rolle Träskelin föreläsaren och experten Lars Svedberg.

Fortbildningen mottogs väl av deltagarna, särskilt eftersom det gavs tid för reflektioner och möjlighet att nätverka och dela erfarenheter med övriga deltagare. Det fanns dock också utmaningar, såsom varierande förväntningar på fortbildningens innehåll och fokus. Vissa deltagare efterlyste en starkare fokusering på ledarskapet i klassrummet, medan andra inspirerades till nya roller inom sitt kollegium.

I deltagarnas slututvärdering lyfte väldigt av många deltagarna att det bästa med fortbildningen var att få träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter och idéer utifrån de frågeställningar som fortbildningen lyfte upp. Diskussionerna var stundvis högljudda och engagerande under närträffarna, vilket var väldigt värmande att uppleva som fortbildare.

Denna erfarenhet visar på vikten av att vi på CLL fortsätter utveckla våra fortbildningar för att möta de varierande behoven hos lärare i deras professionella utveckling. Det är tydligt att fortbildning inte bara är en fråga om pedagogik, utan också om personlig utveckling och skolans utveckling som helhet.

 


 

Lärarledarskap 2023

33 deltagare från hela Svenskfinland

Under fortbildningen har följande personer föreläst under följande rubriker:

  • Lars Svedberg, Docent & leg.psyk Karlstad: Lärarledarskap – skapa led eller leda skapande?
  • Sonja Enestam, Valmet: Mot en hållbar framtid
  • Camilla Forsberg, PeM, Fortbildningschef, Åbo Akademi: Min dialog och vår kommunikation
  • Zea Kingelin-Orrenmaa, FD Tammerfors universitet: Konstruktivt eller kränkande feedback – var går gränsen?
  • Roland Träskelin, PeM, Åbo Akademi: Jag och gruppen – relationer och professionell kollegialitet
  • Janne Elo, PeD, Åbo Akademi: Lärarledarskap som en del av styrkedjan – ledarskapet i den icke affirmativa pedagogikteorin
  • Ulrika Willför-Nyman, PeM, rektor i Mattlidens skola: Hållbar skola – en välmående skola är en skola i utveckling
  • Eva Åstrand, PeM, Åbo Akademi: Mitt eget välbefinnande

 

Gillade du läsningen? Du hittar fler av våra artiklar på Fortbildningsbloggen.