Skriv här det du söker efter!

Ida Sulin: Hela samhället skulle må bra av ett större digitalt mod

Att veta vad som är möjligt att digitalisera är en förutsättning för att skapa effektiva samhällen. Kommunförbundets Ida Sulin påminner kommunerna om vikten av digital kompetens.

– Om man ser på de områden där Finland har klarat sig bra internationellt, så är det just områden där kommunerna länge har varit framstående. Ta familjer, lycka och säkerhet som exempel. Det här kan den offentliga sektorn. Här kan vi våga vara mer digitala och skapa mer digitala verktyg som stöder ett välmående samhälle, säger Ida Sulin.

Ida Sulin är direktör för den svenska och internationella verksamheten på Finlands Kommunförbund. Förbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner. I sin vardag ser hon gärna att kommunerna ligger steget före i utvecklingen – synnerhet när det kommer till den digitala.

– För att skapa nya digitala verktyg – eller digitalisera en verksamhet – krävs en insyn i hur branschen fungerar. Därför behövs både branschkunnandet och den digitala kompetensen, eller i alla fall förståelsen för vad som är möjligt att göra. Då kan man effektivisera och skapa nytt. Det behöver alla kommuner just nu.

På frågan vad som kunde förstärkas ute i kommunerna är svaret givet.

– Jag tror att alla kommuner kunde ”digiträna” och stärka det digitala kunnandet bland beslutfattare, politiker och tjänstemän. Främst för att visa vad som är möjligt. Hela samhället skulle må bra att av större digitalt mod.

– Att veta vad som är möjligt att digitalisera är en förutsättning för att man ska kunna digitalisera. Det är en vital del av de kommunanställdas jobb. Allt annat är oansvarigt. De behöver ha koll på digitaliseringens möjligheter för att jobba fram ändamålsenliga förslag och beslut.

Många kommuner i Finland är framstående inom artificiell intelligens och robotar.

– Genom att robotisera vissa uppgifter kan vi lägga de mänskliga resurserna där de verkligen behövs. Människor behöver inte längre göra reskontra eller sitta med beräkningar hela dagarna. Det finns teknik där man kan räkna ut om det behövs en nyanställning efter att en person har gått i pension – eller om en robot kan ta över uppgifterna, berättar Sulin.

– Finland har varit framstående på många områden där man har robotiserat en verksamhet. Många gånger glömmer kommunerna att de faktiskt har gjort massor. Att det blir effektivare och sparar pengar. Här gäller det bara att utforska vad som är möjligt. Inte luta sig tillbaka.

Den offentliga sektorn präglas just nu av en osäkerhet. Ingen vet vilka förändringar framtiden för med sig för kommunerna.

– Därför behöver vi också vara experter på förändring. Vi måste hela tiden satsa på utveckling och stärka vår kompetens för att kunna möta samtidens och framtidens krav. Oavsett vilken sektor man jobbar i har kommunerna behov av arbetskraft. Det kommer alltid att finnas jobb för dem som är modiga och som kan tänka nytt och vill testa på nya vägar. Substanskunskapen finns redan, men den som kan kombinera substans med digitalt kunnande kommer att ha mycket lättare i framtiden, säger Sulin.

– En annan sak som man kanske inte tänker på är att svenskan är ett mycket större digitalt språk än finskan. Det finns mer lagrad data på svenska. Här har vi finlandssvenskar en litet försprång. Det finns globala lösningar som inte finns för mindre språk. Så det finns en klar poäng för oss att gå kurser och utbildningar på svenska. Här kan vi visa vägen!

En annan aspekt med digitaliseringen är den digitala gemenskapen.

– Här kunde kommunerna också ta en större roll när det kommer till att stärka sammanhållningen mellan invånarna. Kan de erbjuda plattformar som stödjer närdemokrati, medverkan och gemenskap också på nätet?

– Ett liknande resonemang kan tillämpas på utvecklingen av kommunernas digitala verksamhetsmodeller. Kan de kommuner som är belägna långt ute i skärgården erbjuda sina invånare distansarbetsplatser med wifi och molntjänster i biblioteket? Här finns många aspekter att ta fasta på. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för våra kommuner just nu.


Behöver du uppdatera din digitala kompetens?

Läs vad Åbo Akademi har att erbjuda inom digital utveckling. Eller maila oss på fitech-ict@abo.fi.

Åbo Akademi erbjuder IT-kurser i projektet FFFF – Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld via nätverksuniversitetet FITech. Projektet, som administreras av Centret för livslångt lärande, har som syfte att verka för kontinuerligt lärande i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Mera information om Åbo Akademis magisterprogram i informationsteknologi.