Skriv här det du söker efter!

FFFF – Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Tid:

1.1.2019–30.6.2021

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

1 000 000 euro

Flexibla, Flerspråkiga, Fördjupade och Fortbildande studier i en mångkulturell digital värld (FFFF-projektet).

 

Projektets syfte är att verka för kontinuerligt lärande i linje med ÅA:s strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Projektet är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande. I projektet planeras, utvecklas och piloteras en ny samarbets- och verksamhetsmodell, som ger möjlighet för personal inom IT samt social- och hälsovårdssektorerna (SOTE) att utveckla sin kompetens att svara mot nya krav härstammande från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar.

Genom flexibla innehållsmoduler ska modellen skapa en helhet som svarar mot identifierade kompetensbehov med forskningsbaserad kunskap.

Inom området social- och hälsovård erbjuds flerspråkiga utbildningsmoduler gällande kvalitetsledning inom äldreomsorg (20 sp) och välfärdsteknologi (20 sp) samt språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete (10sp). Inom IT-området erbjuds grundstudier i digitala kompetenser för personal inom social-och hälsovården (30 sp) samt fördjupade kurser för ingenjörer (60 sp).

 

Målsättningarna med projektet är att:

  • Förbättra kunskapsöverföringen mellan universiteten inom SOTE och IT-området.
  • Främja kontinuerligt lärande och möjliggöra studier vid sidan av förvärvsarbetet.
  • Erbjuda profilering för grundexamensstuderande.
  • Förbättra tillgången på högskoleutbildad personal i bristområdena.
  • Utvärdera och uppdatera utbildningarnas innehåll i samråd med arbetslivet.

Kontakta oss

Satu Laitila

Planerare 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968