Skriv här det du söker efter!

CLLsius 3/2023: Ledaren

CLLsius 3/2023: Ledaren

En sund arbetsmiljö är grunden för en framgångsrik organisation

Camilla Forsberg.

I augusti återvände många av oss till sina arbetsplatser. Någon kanske började på en ny arbetsplats medan många av oss äntligen fick återse kollegerna efter semestern.

Jag hoppas att alla ges möjligheten till en arbetsplats där arbetsmiljön är i fokus. Arbetsmiljön är hjärtat i varje organisation och dess betydelse kan inte överskattas. En säker, hälsosam och trivsam arbetsmiljö är inte bara en grundläggande rättighet för alla anställda, den är också avgörande för att främja produktivitet, kreativitet och välmående på arbetsplatsen.

I början av juni åt vi tårta vid CLL, vi firade goda resultat i arbetsklimatundersökningen – Åbo Akademis kontinuerliga uppföljning av personalens arbetslust, trivsel och välbefinnande. Att resultaten föranleder tårta är värdefullt, både för individen och för CLL som organisation. En välmående personal bidrar till att CLL som organisation bättre kan uppnå sina mål och utvecklas.

Vi människor tillbringar en betydande del av våra liv på jobbet. Därför är det viktigt att arbetsmiljön är trygg och främjar god hälsa. Det innebär att företag och organisationer måste arbeta aktivt för att förebygga olyckor och skador och erbjuda stöd och resurser för de anställda när det behövs. Arbetsvälmående är en färskvara som man kontinuerligt behöver jobba på.

En trivsam arbetsmiljö handlar inte bara om fysisk säkerhet, utan också om att skapa en kultur av respekt och samarbete. Det är viktigt att alla känner sig inkluderade och respekterade, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller andra faktorer. En inkluderande arbetsmiljö främjar mångfald och öppenhet, vilket i sin tur kan öka innovation och kreativitet.

Kanske frågar sig någon nu hur man egentligen gör i praktiken? Vi kan alla göra de enkla sakerna, säga god morgon, prata i kafferummet, dela våra professionella kunskaper och erfarenheter. Men det handlar inte enbart om detta. Att arbeta med förändringar i arbetsmiljön handlar lika mycket om att våga vara ledare, visa vägen och föregå med gott exempel, att se och hantera konflikter och problem och göra detta på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Till arbetsmiljön hör också det digitala, att se till att medarbetare får både kunskapsmässiga och praktiska förutsättningar för sina arbetsuppgifter.

För ledare och chefer är det avgörande att sätta arbetsmiljön högt på agendan. Det innebär att göra regelbundna utvärderingar och förbättringar, lyssna på medarbetarnas feedback och skapa en kultur där säkerhet och välmående prioriteras.

Sammanfattningsvis, en sund arbetsmiljö är grundläggande för att skapa en framgångsrik organisation. Det är en investering i både de anställdas välmående och organisationens framtid. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa arbetsmiljöer där alla kan blomstra och bidra till en hållbar och framgångsrik verksamhet!

 

Camilla Forsberg

T.f. vicedirektör vid Centret för livslångt lärande. Camilla tilldelades under Åbo Akademis läsårsöppning utmärkelsen Årets utvecklare av en positiv arbetsmiljö.

Texten ingår som ledare i nyhetsbrevet CLLsius 3/2023.