Skriv här det du söker efter!

Efterfrågad längre biblioteksfortbildning startar i mars 2021

Efterfrågad längre biblioteksfortbildning startar i mars 2021

Bibliotekens synlighet och roll i samhället, kundservice och bemötande, personalens kompetensutveckling, trygghet och välmående – det är några ämnen som tas upp i en ettårig fortbildning för bibliotekspersonal med start i mars 2021.

Fortbildningen arrangeras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Utbildningsplanerare Nancy Pettersson berättar att man fört diskussioner med bibliotekspersonal i alla regioner i Svenskfinland och byggt upp fortbildningen enligt de behov och önskemål som kommit upp.

– Det som efterfrågats är en längre fortbildning. Det ordnas ganska sällan sådana, istället är det kortare kurser på en eller en halv dag. Den här fortbildningen ger möjlighet för bibliotekspersonal att skapa kontakt, utbyta tips och idéer och lära av varandra, säger Pettersson.

På kursen ges utrymme för kollegialt lärande via diskussioner och gemensamma övningar och tanken är förstås att man också ska föra vidare det man lär sig till sitt eget kollegium.

– De förändringar som sker i samhället påverkar biblioteken. Till exempel de medborgarfärdigheter som man idag förväntas ha ställer nya krav på den handledning som ges i biblioteken. När nya uppgifter överförs på biblioteken förändras också att kraven på bibliotekspersonalen.

Inledningsvis ordnas fortbildningen virtuellt men förhoppningen är att man också ska kunna ordna fysiska träffar. Avspark blir det på ett virtuellt inspirationsseminarium den 26 mars 2021, kl. 9.00–12 under rubriken De stora trenderna som formar vårt samhälle. Hur påverkar de här trenderna biblioteken?. Moderator är inspiratör Jens Berg under vars ledning man lägger en gemensam grund och hittar inspiration för fortbildningen. Bland annat identifieras de stora trenderna som formar vårt samhälle idag, hur de påverkar biblioteken som samhällsbärande institutioner och hur de behov som uppstår kan bemötas.

Fortbildningen är indelad i fyra temahelheter: Biblioteket som samhällsaktör, Bemötande och kundservice, Kompetensutveckling och kollegialt lärande, Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen. Varje helhet har 1–2 träffar dagtid, om de är virtuella är träffarna halva dagar. Mellan träffarna sker kompetensutveckling både individuellt och på distans tillsammans med gruppen.

Fortbildningen är öppen för bibliotekspersonal men deltagarantalet är begränsat.

– Vi är medvetna om att vi ordnar fortbildning för människor som jobbar och som redan har fulla dagar, så vi försöker planera en flexibel helhet.

Föreläsarna är olika beroende på temat och dessutom är utbildningsplanerarna Nancy Pettersson och Kristina Westerén kursledare och handledare genom hela kursen.

Fortbildningen finansieras av Svenska Kulturfonden och är avgiftsfri för deltagarna. Eventuellt behov av kost och logi betalar var och en själv. Arrangör är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Ett mer detaljerat program, kontaktuppgifter och information om anmälan som sker från och med 15.12 finns på CLL:s webbplats.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida