Skriv här det du söker efter!

Case BSS stöder svenskan och pedagogiken i Björneborg

Case BSS är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt vid Björneborgs svenska samskola (BSS) i samarbete med Åbo Akademi, närmare bestämt Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) och Centret för livslångt lärande (CLL), samt Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) som äger och driver BSS.

Björneborgs svenska samskola som är en av flera språköskolor i Svenskfinland erbjuder utbildning från förskola till gymnasium. Även ett daghem hör till koncernen och man erbjuder också småbarnspedagogik. Ett litet barn kan alltså starta sin lärstig som ettåring vid BSS daghem för att många år senare skriva studenten vid BSS gymnasium – det här är på många sätt en unik helhet.

 

Projektet Case BSS startade redan 1.8.2017 med ursprungligt mål att fortgå till slutet av 2019. Men under projektets gång identifierade man ett fortsatt behov av utvecklingsarbete och projekttiden förlängdes till 31.12 2022.

Projektet jobbar utgående från fyra delområden; organisation och ledningsfunktion, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning samt gymnasium. Arbetet genomsyras av ett språkmedvetet och språkutvecklande tankesätt och har fokus på utvecklingsinsatser för hela personalen på cirka 60 personer. Arbetet leds av en arbetsgrupp med representanter för personalen vid alla stadier inom utbildningsstadierna, SKiB samt forskare och administrativ personal från ÅA/CLL.

 

Projektets fyra delar

 

CLL-direktören Torbjörn Sandén leder arbetet med att utveckla utbildningskedjans organisering och funktioner för att främja en svensk språkstig från barnträdgård till studentexamen. En genomgång av reglementen och strukturer ska möjliggöra en smidig och välfungerande organisation.

Arbetet med småbarnspedagogiken leds av professor Ann-Katrin Svensson och inom ramen för det har man tillsammans i personalen inventerat språkmiljön och utvecklat språkstärkande arbetsmetoder som ökar barnens engagemang och den språkliga aktiviteten. Ett konkret resultat är ett nytt material riktat till föräldrarna som ska ge dem både information och stöd den flerspråkiga vardagen.

Inom grundläggande utbildning, där projektforskare Liselott Forsman och utbildningsplanerare Sigrid Ducander jobbar tillsammans med lärarna, ligger fokus på att kollegiet tillsammans utvecklar beredskap för att undervisa språkmedvetet och språkstödjande. Ett språkstödsteam som består av engagerade lärare på alla stadier har etablerats och jobbar aktivt med att ta fram en språktrappa som konkret ska stöda alla i personalen i deras arbete i den flerspråkiga miljön och vardagen.

Gymnasiet har arbetat konkret både på lärarnivå och studerandenivå i kollaborativa och konstnärliga processer. Arbetet leds där av professor Ria Heilä-Ylikallio. Modersmålsläraren vid BSS har via samarbete med Vasa övningsskola fått ett virtuellt och reellt kollegium som stöd för det ämnesspecifika arbetet. För tillfället finns två ämneslärare inom modersmål och litteratur vid BSS och arbetet utvecklas vidare med hjälp av mentorskap och fortsatta kollegiala samtal skolorna emellan. Målet för gymnasiet är att öka attraktionskraften för svensk- och flerspråkig gymnasieutbildning.

 

Här nedan beskrivs Case BSS samlade målsättningar. Klicka på bilden för större bild.

 

 

Martin Hartman är VD och ledande rektor för BSS och tycker att projektet gett synliga resultat.

– I projektets initialskede förnyades hela BSS organisationsstruktur. Till följd av omstruktureringen skapades även en ny ledningskultur där tonvikten lades på ledningsgruppens delaktighet och transparens. Genom de pedagogiska insatserna har man även lyckats synliggöra och verbalisera all den specifika ”språkökunskap” som lärarna besuttit. Därefter har man genom långsiktigt arbete och intensiv dialog förädlat och strukturerat denna kunskap.

Resultat av projekt Case BSS syns också konkret i skolvardagen.

– Samarbetet mellan de olika stadierna har blivit märkbart smidigare. Personalen inom såväl småbarnspedagogiken som i grund- och gymnasieundervisningen har en klar målformulering för verksamheten. Samtidigt som förståelsen för vad som sker på andra än det egna stadiet har ökat. Den professionella självkänslan har ökat vilket syns på många sätt i det dagliga arbetet, säger Hartman.

Inom ramen för projektet Case BSS och utgående från material som projektet genererat, görs också en rad forskningsinsatser. Mera information om dessa och om projektet, samt kontaktuppgifter finns på Case BSS webbplats.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida