Skriv här det du söker efter!

Så ansöker du om docenttitel

I universitetslagen 89 § stadgas beträffande docenter:

Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt ämnesområde, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.” (Finlands författningssamling 558/2009).

Om beviljande av docenttitel vid Åbo Akademi stadgas i Docentinstruktion för Åbo Akademi (antagen av styrelsen 29.3.2017).

Titeln docent kan beviljas dig som har doktorsexamen och ingående kunskaper på ditt ämnesområde och som genom publikationer eller på annat sätt visat din förmåga till självständigt forskningsarbete och har god undervisningsförmåga. Utöver doktorsavhandlingen krävs vetenskapliga publikationer som till omfattning och kvalitet motsvarar minst ytterligare en doktorsavhandling och är relevanta inom ämnesområdet. För den pedagogiska undervisningsförmågan bör du uppnå minst vitsordet god, antingen genom undervisningsprov eller genom uppvisande av andra meriter, t.ex. studier i pedagogik. Docenttiteln beviljas utan tidsbegränsning.

Ansökningsprocessen

Ansökan om docenttitel initieras av dig själv, men kan också initieras av ämnet eller av fakulteten. Innan ansökan inlämnas bör du ha varit i kontakt med ämnet och diskuterat din ansökan och benämningen på docenttiteln. Ämnet eller enheten bör förorda din ansökan.

Ansökan om titeln docent riktar du till Kansler vid Åbo Akademi och inlämnar den på svenska eller engelska elektroniskt. Vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik ska ansökan alltid skrivas på engelska.

Ansökan sänds till: registrator@abo.fi

Ansökan formuleras fritt och ska innehålla åtminstone följande:

  1. Ett ansökningsbrev som innehåller docenttitelns benämning på svenska och engelska och en kort redogörelse för hur du kan vara till nytta för ämnet. Ange kort de viktigaste händelserna i din karriär. Ansökningsbrevet skall inte överstiga 1 sida.
  2. Meritförteckning som uppgörs på svenska eller engelska enligt anvisningarna här.
    Av meritförteckningen ska framgå de vetenskapliga meriterna som inbegriper, förutom sökandens publikationer, även erhållen finansiering, nationellt och internationellt samarbete, medverkan i projekt, deltagande i nationella och internationella konferenser och kongresser, sakkunniguppdrag och övriga meriter som möjliggör en bedömning av sökandens kompetens.
  3. Pedagogisk portfölj som beskriver bl.a. undervisningserfarenhet och handledning eller avlagda studier i universitetspedagogik eller motsvarande utbildning. Då de pedagogiska meriterna bedöms beaktas ÅAs matris för den pedagogiska förmågan
  4. En kopia av betyget över doktorsexamen.
  5. Högst 10 utvalda publikationer. Publikationerna kan lämnas in som PDF-filer eller så att de kan nås via länkar i förteckningen.
  6. En separat förteckning över de utvalda publikationerna med förtydliganden om din insats i enskilda publikationer.

Vad händer sen?

Efter att fakulteten fått kanslers samtycke till docenttitelns benämning besluter fakultetsrådet om det omfattar ämnets förslag att knyta dig som docent till fakulteten. Fakultetsrådet utser minst två externa sakkunniga för bedömning av den vetenskapliga och den pedagogiska kompetensen. Din undervisningsförmåga kan även bedömas genom ett undervisningsprov.

I den andra fakultetsrådsbehandlingen besluter fakultetsrådet om du har tillräckliga kvalifikationer för docenttitel och, ifall så är fallet, gör rådet en framställning till Kansler om att bevilja dej docenttiteln. Kanslers beslut delges dig elektroniskt.

Två gånger årligen (i juni och december) ordnas en enkel utdelningsceremoni. Du inbjuds till detta tillfälle. Ifall du inte kan delta i ceremonin kan du i stället meddela en adress till vilken intyget sänds.

Är någonting oklart?

Mera information om docentansökningar vid respektive fakultet ges av:

Chef för fakultetsadministration Tiina Heinistö (tiina.heinisto@abo.fi@abo.fi) Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Chef för fakultetsadministration Tua Henriksson (tua.henriksson@abo.fi) Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Chef för fakultetsadministration Lotta Österholm (lotta.osterholm@abo.fi) Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Chef för fakultetsadministration Anna Smirnoff (anna.smirnoff@abo.fi) Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 

 

 

Uppdaterad 27.3.2023