Skriv här det du söker efter!

Så ansöker du om docenttitel

I universitetslagen 89 § stadgas beträffande docenter:

Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt ämnesområde, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.” (Finlands författningssamling 558/2009).

Om beviljande av docenttitel vid Åbo Akademi stadgas i Docentinstruktion för Åbo Akademi (antagen av styrelsen 29.3.2017).

Titeln docent kan beviljas åt den som har doktorsexamen och ingående kunskaper på sitt ämnesområde och genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och har god undervisningsförmåga. För att antas som docent krävs i regel att sökanden utöver sin doktorsavhandling har vetenskapliga publikationer som till omfattning och kvalitet minst motsvarar ytterligare en doktorsavhandling och är relevanta inom ämnesområdet. Docenttiteln beviljas tillsvidare.

Ansökningsprocessen

Ansökan om docenttitel initieras av den sökande själv, av ämnet eller av fakulteten. Innan ansökan inlämnas bör den sökande och ämnet vara överens om att en ansökan inlämnas och vilken docenttiteln ska vara. Kontakta även fakultetens handläggare av docentärenden för eventuella fakultetsspecifikationer i anslutning till ansökan.

Ansökan om titeln docent riktas till Kansler vid Åbo Akademi och inlämnas på svenska eller engelska antingen elektroniskt eller som pappersversion i tre likalydande exemplar. Vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik ska ansökan alltid skrivas på engelska. Handlingarna returneras inte.

Ansökan formuleras fritt och ska innehålla åtminstone följande:

  1. Ett ansökningsbrev innehållande en kort redogörelse för hur sökanden kan vara till nytta för ämnet samt docenttitelns område på svenska och engelska.
  2. Universitetsportfölj som uppgörs på svenska eller engelska enligt Åbo Akademis modell.
    Av universitetsportföljen ska framgå de vetenskapliga meriterna som inbegriper, förutom sökandens publikationer, även erhållen finansiering, nationellt och internationellt samarbete, medverkan i projekt, deltagande i nationella och internationella konferenser och kongresser, sakkunniguppdrag och övriga meriter som möjliggör en bedömning av sökandens kompetens. Till universitetsportföljen ska bifogas intyg över avlagd doktorsexamen. Publikationsförteckningen bör uppgöras i enlighet med de av Finlands Akademi uppgjorda direktiven.
  3. En kopia av doktorsexamensbetyget
  4. Högst 10 publikationer samt en separat förteckning över dessa med förtydliganden om den sökandes insats i enskilda publikationer
  5. Dokumentation över lärarskicklighet, undervisningserfarenhet och handledning eller avlagda studier i universitetspedagogik eller motsvarande utbildning.

Ansökan sänds till: registrator@abo.fi

Åbo Akademi
Registrator
Domkyrkotorget 3
FI-20500 Åbo
Finland

Vad händer sen?

Fakultetsrådet beslutar om det omfattar ämnets förslag att knyta en sökande som docent till fakulteten och utser minst två externa sakkunniga för bedömning av den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen. Den sökandes undervisningsförmåga kan även bedömas genom att den sökande avlägger ett undervisningsprov vid fakulteten.

Fakultetsrådet beslutar sedan om framställning till Kansler om beviljande av docenttitel till den sökande.

Besked om att kansler beviljat docenttiteln erhålls från akademins registratur samtidigt som en kopia av intyget delges elektroniskt.

Två gånger årligen (i maj och december) ordnas en enkel utdelningsceremoni i akademins huvudbyggnad. Ledningens assistent inbjuder separat till detta tillfälle. Docenter som inte deltar i tillfället kan meddela om en adress till vilken intyget istället sänds.

Är någonting oklart?

Mera information om docentansökningar vid respektive fakultet ges av:

Fakultetskoordinator Tiina Heinistö (tiina.heinisto@abo.fi@abo.fi) Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fakultetskoordinator Tua Henriksson (tua.henriksson@abo.fi) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fakultetskoordinator Lotta Österholm (lotta.osterholm@abo.fi) Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Fakultetskoordinator Anna Smirnoff (anna.smirnoff@abo.fi) Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 

 

 

Uppdaterad 29.3.2021