Skriv här det du söker efter!

Museologi (biämne)

Museologi (biämne)

Museologi ger en teoretisk grund och praktiska färdigheter för arbete inom museer eller andra jämförbara institutioner som bevarar, tolkar och presenterar kulturarv. Museologi inriktar sig speciellt på studier av materiell kultur, dess värdeskapande process och dess konsekvenser. Museologi undersöker vilka typer av värden resulterar i medvetenhet om och framställning samt bevarande av en viss del av den materiella kulturen. Museologi undersöker också vad som styr urvalsprocesserna i samband med detta. Museologi undersöker också hur samhällen kommunicerar och minns med hjälp av dess kulturarv och den materiella kulturen. Dessa processer och samhörande betydelser diskuteras också från ett historiskt perspektiv. Inom studierna strävar man efter ett nära samarbete med museer och andra aktörer inom samhället. Genom teori och praktik strävar man efter fruktbara problemlösningssituationer.

Undervisningen i museologi sker både på finska och svenska i samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi. Huvudansvaret bärs av Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (Institutionen för Historia, kultur och konst) vid Åbo universitet. Studierna omfattar grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp). Antagningen av studerande till de bägge nivåerna sker årligen i början av höstterminen. Varje år antas sju studerande från Åbo Akademi (utbildningslinjerna kultur, historia och filosofi och språk). Studierätt fås på basis av biämnesprov som hålls 12.5.2022.

För mera information, läs under Antagning till biämne, i studiehandboken och på museologins hemsidor.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FHPT

Studierådgivning för kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi