Skriv här det du söker efter!

The Future of Democracy (FutuDem)

The Future of Democracy (FutuDem)

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet FutuDem kartlägger demokratins tillstånd i världen och testar hur deltagardemokratiska modeller, särskilt samtalsdemokrati, fungerar i praktiken. Projektet förstärker vår ställning som det ledande universitetet i Finland när det gäller forskning i samhällsopinion.

Forskningen inom FutuDem utförs i ett nära samarbete med ledande demokratiforskare i världen. Dessutom samarbetar våra forskare med Justitieministeriet i Finland, Åbo stad, Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och Landsting för att ge praktiska råd när det gäller folkligt deltagande i demokratiskt beslutsfattande.

FutuDem (The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research) består av statsvetare i Åbo och Vasa. Enheten koordineras av Institutet för samhällsforskning (Samforsk) och leds av professorn i statskunskap, Kimmo Grönlund.

Uppdaterad 31.1.2019