Skriv här det du söker efter!

Tveksam? Frågor?

Tveksam? Frågor?

Är det svårt att få en utbytesplats?
Vid Åbo Akademi får alla som vill åka på utbyte en plats vid något av våra samarbetsuniversitet. ÅA har så många utbytesplatser i jämförelse med antalet studerande som söker dem. Till vissa universitet är konkurrensen dock större och då lönar det sig att göra en mycket bra ansökan och ha ett andrahandsalternativ om man verkligen vill åka iväg.

Under vilket studieår är det vanligast att åka på utbyte?
Det varierar, och beror på vad man studerar. Man kan i princip åka när som helst under studierna, dock ej under det första studieåret. Huvudsaken är att utlandsstudierna passar in i examen vid ÅA.

Jag är snart klar med examen vid ÅA och har först nu kommit på att jag vill åka på utbyte. Får jag ändå åka?
Man får åka även i slutskedet av studierna, men kriteriet är att studierna utomlands ska räknas till godo inom examen vid ÅA, dvs 30 sp/termin.

Jag blir klar med studierna strax efter hemkomst från studentutbytet. Får jag ta ut min examen?
Man måste vänta med att ta ut examensbetyget från ÅA tills utlandsstudierna är överförda till ÅA:s examen.

Hur många studiepoäng måste man få ihop under en utbytesperiod?
Under utbytet ska man studera heltid, vilket motsvarar 30 sp/termin. Ifall man under en utbytestermin avlägger färre än 20 sp vid värduniversitetet, måste man återbetala stipendiet. Ifall man insjuknar under en längre tid och detta inverkar på studierna, bör man skaffa läkarintyg som skickas till Internationella ärenden.

Får man åka på utbyte flera gånger?
Det får man, det gäller bara att planera studierna väl så att utbyten passar bra in. Inom Erasmus+ programmet får man åka på studentutbyte en gång på kandidatnivån, en gång på magisternivån och en gång på doktorandnivån. Därutöver kan man också åka på Erasmuspraktik.

Kan man åka på utbyte tillsammans med pojk- eller flickvän, eller med kompis?
Det brukar gå, speciellt inom Norden eller vid våra samarbetsuniversitet i Sydamerika. Inom Erasmus+ programmet är det också möjligt eftersom det oftast finns flera studieplatser vid ett och samma samarbetsuniversitet.

På vilken nivå ska språkkunskaperna vara för att få åka på utbyte?
Det räcker oftast med att man har språkkunskaper motsvarande nivå tre i det språk som man ska studera på under studentutbytet. Språkkunskaperna ska framgå ur studieprestationsutdrag och/eller språkintyg utfärdat av Språkcentret. Allt fler universitet kräver minst B2 i studiespråket (CEFR-skalan). Universitet i Nederländerna kräver numera även TOEFL-testresultat för studier på magisternivå.

Klarar jag mig på stipendiet jag får för utbytesperioden och studiestödet?
Det har visat sig att det går. Det beror förstås mycket på levnadsvanorna. Levnadskostnader är vanligtvis högre i huvudstäder. Man kan också söka andra stipendier, t.ex. från Studiefonden, Victoriastiftelsen och regionala stipendiefonder.

Erasmus+ programmet; Får jag åka på utbyte via ett annat ämnes samarbetsuniversitet?
Det går inte ifall du inte tänker studera just det ämnet som avses. Avtalen är uppgjorda ämnen emellan. Det finns dock s.k. allmänna avtal, se Erasmus-listan. Dessa samarbetsuniversitet tar emot studenter inom alla ämnen eller de som nämns inom parentes. Se också CHARM-EU och Coimbra Group Student Exchange Network, inom vilket vi utbyter studenter inom samtliga ämnen.

Hur kan jag göra en studieplan då jag inte hittar kursutbudet för nästa läsår?
Man är tvungen att basera studieplanen på nuvarande läsårs kursutbud. Då det är ansökningstider finns oftast inte ännu kursinformation för inkommande läsår. Alla studerande är dock i samma situation. Ändringar i studieplanen blir troligen aktuella då du kommer fram till värduniversitetet. Du meddelar de nya kursvalen till den akademiska koordinator som godkände din studieplan vid ÅA via e-post och diskuterar huruvida du kan få kurserna tillgodo. Skicka länkar till kursbeskrivningarna så är det lättare för ÅA:s personal att ta ställning till de nya kurserna.

Jag skulle vilja studera filmvetenskap eller persiska som ett biämne utomlands? Går det och vem ska godkänna min studieplan?
Det kan gå, men det är i sista hand värduniversitetet som avgör huruvida du får en utbytesstudieplats vid ämnet eller ej. Då man studerar ett ämne utomlands som inte finns företrätt vid ÅA är det dekanen vid studentens egen fakultet som godkänner studiehelheten som en del av examen vid ÅA. Anhållan inlämnas då till fakultetskansliet.

Får jag åka på utbyte bara för att lära mig ett nytt språk?
Man åker på studentutbyte för att studera ett akademiskt ämne antingen inom huvudämnes- eller biämnesstudierna. Därför bör man ha tillräckliga språkkunskaper innan man åker på studentutbyte.

Det finns så få utbytesplatser i Storbritannien och det enda språket jag kan är engelska. Vad har jag för möjligheter?
I Norden kan man studera på svenska. Vill man studera på engelska kan man se om våra samarbetsuniversitet i Nederländerna, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern osv. undervisar på engelska i det ämne du ämnar studera. Det blir allt vanligare att de europeiska universiteten erbjuder studieprogram på engelska. Man kan också studera på engelska i Asien.

Är det lätt eller svårt att söka som free-mover till ett universitet som ÅA inte har samarbete med?
Det beror på universitetet. Vissa universitet tar inte alls emot free-movers, medan andra gör det. Du måste själv ta kontakt med universitetet ifråga. Du får inget stipendium från Internationella ärenden för en studieplats du har ordnat själv. Däremot kan du söka om resestipendium vid ÅA samt övriga stipendier. Du kan också bli tvungen att betala terminsavgift. Kontrollera dessutom noggrant att universitetet är ett ackrediterat universitet och att de kurser du vill studera faktiskt kan godkännas inom examen vid ÅA.

Ska jag åka på utbyte en termin eller ett helt läsår?
Det måste du avgöra själv, men det är bra att fundera noga på detta i planeringsskedet. Hur lång utbytesperiod passar bäst in i dina studier? En termin upplevs som en väldigt kort tid, man hinner bara komma in i ett nytt studiesystem så ska man åka hem igen. Terminerna är annorlunda än våra också, vilket bör tas i beaktande. Inom vissa utbytesprogram och samarbetsuniversitet, t.ex i USA tillåts endast en-terminsutbyten.

Jag har ansökt om att åka på studentutbyte och beviljats en plats, men kan trots allt inte åka. Vad gör jag?
Meddela så snabbt som möjligt till Internationella ärenden att du inte kan åka på det planerade utbytet. Meddela även till samtliga personer du har fått e-post från vid det universitet dit du var på väg. Be om ursäkt för olägenheten och förklara gärna orsaken till de ändrade planerna. Många människor är inblandade i att göra din utbytesperiod meningsfull och satsar mycket tid på att förverkliga dina planer.

Hur gör jag om jag vill förlänga min utbytesperiod med en termin till, dvs. jag har bara ansökt om att vara på utbyte på hösten, men jag trivs så bra och vill förlänga utbytet till våren?
Det är möjligt att förlänga utlandsvistelsen enbart inom Nordplus och Erasmus+ programmen. Du ska så snabbt som möjligt, helst inom september-oktober meddela Internationella ärenden för att se om det är möjligt och om det finns stipendiemedel för ytterligare en termin. Nästa steg är att fråga värduniversitetet om det är möjligt att förlänga utbytet. Sedan kontaktar du din akademiska koordinator vid ÅA och föreslår en studieplan för vårterminen. När den är godkänd av samtliga skickar du den till Internationella ärenden.

Uppdaterad 3.11.2023