Skriv här det du söker efter!

Språkduschtandem

Traditionellt har tandem byggt på relativt självständigt pararbete mellan två parter med olika modersmål. Detta arbetssätt kan inte tillämpas direkt med yngre barn eftersom deras förmåga att själv styra sitt lärande och språkfärdigheterna inte är på den nivå som behövs för självständigt pararbete. I språkduschtandem utvecklas en modell för barn inom småbarnspedagogik, förskolan och årskurserna 1–6. Modellen hjälper småbarnspedagoger, förskollärare och klasslärare som inte är specialiserade i språkinlärning och språkundervisning att tillämpa tandempedagogik i undervisningen.

Genom att skapa erfarenheter av trygg och meningsfull samvaro och framgångsrik interaktion med den andra språkgruppen förstärker tandempedagogiken i småbarnspedagogiken barnens tro på den egna förmågan att lära sig språk och skapar personliga kontakter mellan språkgrupperna, vilket utgör en god grund för positiva attityder gentemot den andra språkgruppen inklusive språket och kulturen. På de lägre årskurserna i grundskolan tillämpas tandempedagogik som ämnesövergripande undervisning i samarbete mellan flera olika ämnen, inte uttryckligen inom språkundervisning. Målet med undervisningen är således inte enbart är att lära sig ett språk utan språket används som medel för att lära sig andra ämnen, såsom matematik, gymnastik etc.

 

Projektet Språkduschtandem (2018–2021) finansieras av Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa och Harry Schaumans stiftelse

Mer information om de olika tandemmodellerna på webbplatsen: www.abo.fi/tandem

Uppdaterad 5.3.2020