Skriv här det du söker efter!

Keynotes

Keynotes

Diane J. Tedick, Professor Emeritus, Second Language Education, University of Minnesota

A former immersion teacher, Diane (Dee) Tedick is Professor Emeritus of Second Language Education at the University of Minnesota, where she worked as a teacher educator and researcher in the field of language immersion education for over 30 years. Her work focuses on pedagogical strategies to support content and language integration. She has co-edited two books on immersion, both published by Multilingual Matters: Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education (2008) and Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities (2011). In 2020, she also published (with co-author Roy Lyster) a book for immersion teachers titled Scaffolding Language Development in Immersion and Dual Language Classrooms (Routledge).

 

Keynote: Planning for Content and Language Integration in Immersion Classrooms

At the heart of successful immersion teaching is language and content integration – teachers and students have to attend to both content and language if the language learning benefits of immersion are to be maximized. But what does it mean to integrate content and language effectively in the classroom? In this presentation, immersion teachers will be introduced to some proactive approaches to planning for language and content integration. The goal of these approaches is to pre-plan instructional activities in ways that highlight connections between subject-matter content and the language needed to engage with that content. The session will also introduce attendees to newly developed formative assessment rubrics to support immersion teacher development.


 

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor em. i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs‐ och lärprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervisat och forskat om barns och ungas språkutveckling i tal och skrift samt medverkat i fortbildningssammanhang och i utarbetandet av läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs‐ och skrivlärandet. 

 

 

Keynote: Språk‐ och kunskapsutvecklande arbete inom olika ämnesområden    

I min föreläsning kommer jag för det första diskutera varför man bör arbeta språkutvecklande inom alla ämnesområden i förskolan och grundskolan. I den diskussionen lyfts bl.a. att språket ser olika ut i olika ämnen och att språk‐ och kunskapsutveckling går hand i hand. För det andra ges exempel på pedagogiska modeller som stödjer barns och ungas (första‐ och andraspråkstalares) språk‐ och kunskapsutveckling inom olika ämnesområden och lägger grunden för utveckling av bl.a. olika läs‐ och skrivstrategier. Jag berör också frågan om hur man från skolledningens håll kan stödja och följa upp det språk‐ och kunskapsutvecklande arbetet som sker i verksamheten. 

Exempel på frågeställningar man gå vidare med efter föreläsningen och diskutera vid sin förskola/skola är:  

  • I vilken utsträckning har ni som pedagoger/lärare på din förskola/skola möjlighet att arbeta så att språk‐ och kunskapsutveckling går hand i hand inom olika ämnesområden.  
  • Vilka möjligheter och begränsningar finns för detta?  
  • Kan eventuella hinder övervinnas och vad behövs för att övervinna dem?    

 

Ann-Katrin Svensson har hela sitt yrkesliv intresserat sig för barns språkutveckling, såväl en- som flerspråkig utveckling. Först i arbetet som förskollärare i Jönköping, därefter i doktorandstudier och som forskare. Hon har bland annat studerat litteracitetsmiljöer inom småbarnspedagogik, kommunikation vid datoranvändning inom förskola och tidiga skolåren samt språkstrategier för att underlätta för nyanlända barn att ta till sig undervisningsspråket.  

Efter 25 år som lektor med forskning och undervisning för blivande lärare med inriktning mot åldrarna 0–8 år vid Jönköping University och Högskolan i Borås började Ann-Katrin år 2016 vid Åbo Akademi som professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande (professor i småbarnspedagogik). 

 

Keynote: Stötta, stimulera och observera barns strävan att bli flerspråkiga 


Föreläsningen behandlar språkliga strategier för att stimulera barns och elevers muntliga språk och hur man lekfullt kan stötta deras tidiga språkliga försök att uttrycka sig på undervisningsspråket. Andra aspekter som tas upp är attityders inverkan på språkinlärningen och hur lärare kan öka sin medvetenhet om enskilda barns och elevers språkanvändning.      
 

Uppdaterad 16.9.2022