Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressmeddelande
22.5.2018
Åbo Akademi

Nytt avtal mellan Åbo Akademi och Stanford inom demokratiforskning

Som ett led i sin forskningsprofilering har Åbo Akademi ingått ett avtal med Stanford-universitetet i Palo Alto, Kalifornien. Avtalet, som har tecknats med Stanfords Center för deliberativ demokrati (samtalsdemokrati), omfattar främst forskarmobilitet och gemensam forskning.

– Jag är uppriktigt glad över att vi har lyckats formalisera vårt samarbete med ett av världens bästa universitet, säger Kimmo Grönlund som är professor i statskunskap och föreståndare för Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi.

Avtalet har främst vuxit fram från samarbetet mellan professor James Fishkin vid Stanford och Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi. Fishkins modell för genomtänkta opinionsundersökningar (Deliberative Polling®) används i dag världen över. Grönlunds team har i 12 års tid ordnat kontrollerade experiment i samtalsdemokrati med vanliga finländare som deltagare.

– Fishkins center har haft en tydlig policy-orientering medan vår forskning har främst skett på vetenskapens villkor. Genom ett tätare samarbete kan båda parterna dra nytta av varandras styrkor, säger Kimmo Grönlund.

Gemensamt för dessa deliberativa demokratimodeller är att deltagarna först får information och sedan diskuterar i smågrupper. Genom ökad kunskap, kännedom om andras åsikter och reflektion är målet att uppnå mer genomtänkta åsikter. Deltagarna i medborgarpaneler väljs genom slumpmässigt urval. Medborgarpaneler kan fungera som stöd för valdemokratin där representanterna väljs genom röstning när man vill ta reda på hur en genomtänkt folkopinion ser ut gällande enskilda sakfrågor. Samarbetet mellan ÅA och Stanford sker främst inom ramen för akademins forskningsprofil om minoriteter.

– Nästan alla demokratiska beslut omfattar minoritetsproblematik och samtalsdemokratin har som mål att uppnå konsensus och på det sättet potentiellt en högre legitimitet för de beslut som fattas, säger Grönlund.

Samforsk med 12 anställda är Åbo Akademis forskningsinstitut för demokratiforskning och forskning i allmän opinion. Institutet är verksamt i Åbo och Vasa och koordinerar till exempel Finlands nationella valundersökning och den finlandssvenska opinionsmätningen Barometern. Samforsk och det statsvetenskapliga ämnesklustret vid Åbo Akademi har ett tätt samarbete och det finns en omfattande projektverksamhet, främst finansierad av Finlands Akademi.

Ny forskningschef och projektforskare vid Samforsk
Institutet för samhällsforskning har precis fått en ny forskningschef och projektforskare. Den nya forskningschefen, docent Lauri Rapeli leder för tillfället ett stort projekt med Finlands Akademis strategiska forskningsmedel. PALO-projektet (som är en del av ett konsortium som leds av professor Maija Setälä vid Åbo universitet) söker lösningar till problem med långsiktigt beslutsfattande i Finland. Fokus ligger i synnerhet på att involvera vanliga medborgare i beslutsfattandet.

– Det är mycket givande att jobba ihop med tjänstemän och politiker för att tillsammans lösa konkreta samhälleliga problem med hjälp av vetenskapliga metoder, säger Rapeli.

PD Marina Lindell är den nya projektforskaren vid institutet i Vasa. Hennes forskning handlar främst om samtasdemokrati men hon kommer även att ansvara för intervjuundersökningar, särskilt för den finlandssvenska Barometern.

Grönlund, Rapeli och Lindell åker till professor Fishkins center i höst för att konkretisera samarbetsplanerna med Stanford. Under våren 2019 kommer Fishkin till Åbo och då ordnas ett seminarium som är öppet för allmänheten.

För mera information:
Professor Kimmo Grönlund
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Telefon: 050 409 6 409