Skriv här det du söker efter!

Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab

Tid

1.6.2021–30.6.2022

Projektägare

Yrkeshögskolan Novia

Övriga projektparter

 • Yrkeshögskolan Centria
 • Kramfors kommun
 • Skellefteå Science City
 • Finansiär

 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Österbottens Förbund
 • medverkande parter
 • Budget

  340 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  50 000 euro (15%)

  En av de största utmaningarna med att etablera spelindustri i områden som är perifera är inom startupscenen då man jobbar i en regional kontext där det finns lite erfarenhet och få finansiärer. Genom att etablera det gränsöverskridande kompetenscentret Qvarken Game Lab kompenseras den bristen i Botnia-Atlanticas programområde.

  Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.

  Ambitionen med det intensiva genomförandeprojektet är att verksamheten ska utvecklas och etableras under projekttiden för att sedan kunna fortsätta att vidareutvecklas på egna ben efter projektets slut.

  Projektets aktiviteter består av koordinerandet av aktörer i ett gränsöverskridande kompetenscentret för spelutveckling för att samla utbildning, forskning och näringsliv för att gemensamt öka innovationshöjden inom såväl spelindustrin som i mötet med andra näringar och det omgivande samhället.

  Detta görs genom att skapa mötesplatser för kreativ verkstad, arbeta med marknadsnära spelinriktad innovation med fokus på konkreta resultat, strategiskt arbeta med jämställdhetsfrågor inom spelindustrin samt genom att verka för samverkan mellan spelbranschen och andra industrier.

  Projektets övergripande mål och syfte är att stimulera etableringen av en hållbar miljö för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet genom samverkan och interaktion mellan projektparterna inom Botnia-Atlantica områdets innovationssystem.
  Detta görs genom följande processer:

  Etablera Qvarken Game Lab

  Kompetenscentret Qvarken Game Labs mål är att skapa tillväxt av spelbolag i de regioner inom Botnia-Atlanticas programområde där den idag är bristfällig. Detta görs bland annat genom att koppla ihop nätverk, öka innovationshöjden och konkurrenskraften med att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom game jams och hackathons, samt att arbeta med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

  Forskning & Utbildning

  Qvarken Game Lab vill stärka och spetsa de utbildningar som finns i programområdet för att de bättre ska matcha spelbranschens behov. Detta görs i diskussioner mellan utbildningsanordnare och bransch i koordinering av kompetenscentret. Relevant forskning och utbildningar ska även genom samarbete med kompetenscentret öka innovationshöjden och konkurrenskraften.

  Detta möjliggörs via tillgång till användarupplevelselaboratoriet Experience lab. Där får spelaktörer tillgång till UX-designexpertis, forskningsbaserade designmetoder samt utrustning och metoder för att testa användbarhet och användarupplevelse av sina produkter. Detta sker i olika utvecklingsskeden i relation till målgruppen.

  Jämställdhet & Inkludering

  Qvarken Game Lab verkar för ökad jämställdhet inom spelbranschen. Då kvinnor är en kraftigt underrepresenterad grupp i spelbolagen jobbar kompetenscentret strategiskt med förändrings- och attitydsarbete inom jämställdhetsfrågor i spelbranschen. Fokus ligger på att dra nytta av alla de innovatörer, experter och inspiratörer som finns i regionerna.

  När projektet avslutats i juni 2022 har kompetenscentret utvecklat eller initierat följande processer:
  • Kompetenscentret har genomfört en pilotverksamhet som sammanlänkat ett nätverk av aktörer inom spelindustrin samt identifierat effektiva metoder och processer för att stärka spelindustrins innovationskapacitet i Botnia-Atlanticas programområde

  • Stärkt och spetsat innovationssystemets aktörers beredskap att tillföra forskning och kompetens till kompetenscentret, och att utvecklas tillsammans.

  •Säkerställt att jämställdhet, mångfald och tillgänglighet genomsyrar projektets alla delar och bidrar till ett starkare kompetenscenter.

  Experience Lab kommer in i projektet med kunskap kring användarcentrerad design och forskningsbaserad kunskap och metoder för detta i spelutveckling. Därutöver länkar det till den växande forskningen kring spel vid universitetet och de nätverk som den medför.

  Kontakta oss

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier