Skriv här det du söker efter!

Bothnia Learning Hub

BLH

Tid:

1.9.2017–31.12.2019

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

400 000 euro

Övriga projektparter:

  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun

Åbo Akademis del av budgeten:

400 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Centret för Livslångt Lärande

Logo för Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet.Projektet är ett av regeringens spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.

Bothnia Learning Hub inför nätverksbaserade, medskapande och forskande aktiviteter, för att utgående från aktörers kompetensnivå i och erfarenheter av digitalisering (a) öka användningen av digitala teknologier (b) vidareutveckla och sprida god praxis av digitala lärandemiljöer (c) ge möjlighet att experimentera i och testa nya digitala teknologier, arbetssätt och lärandemiljöer. Arbetssätten inkluderar kollegial professionsutveckling (a), aktionsforskning (b) och forskning genom design (c). Utvecklingsprojektet stimulerar nätverkssamarbete (elever, lärare, skolledning, lärarstuderande, -utbildare och -fortbildare), samordning inom högskolan (lärarutbildning, Vasa Övningsskola, Experience Lab, CLL), samarbete med viktiga intressegrupper (kommunernas bildningsväsende) och lärarstuderandes aktiva roll. Projektet utmynnar i en regional modell för kunskapsutveckling och forskningsbaserade samverkanskoncept för att dra nytta av digitaliseringens pedagogiska potential.

Bothnia Learning Hubs hemsida hittar du här.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.

Kontakta oss

Yvonne Backholm-Nyberg

Verksamhetschef 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

yvonne.backholm-nyberg@abo.fi

Tfn +358 505218716