Skriv här det du söker efter!

Projekt Case BSS – Forskning och forskningsförmedling

Projekt Case BSS – Forskning och forskningsförmedling

Presentationer på forskarkonferenser

 

Ekholm, E., Juganson, N., Forsman, L., Björkgren, M. & Kallioniemi, A. (2023). Religion meets geography in language-aware democracy education: Reporting ongoing action research in grades 7-9. Nofa9 Vasa 2023.

 

Heilä-Ylikallio, R., Jansson, J. & Svenlin, M. 2019. Musikalproduktionen Dömd som ett kollaborativt språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier. Åbo Akademi. AD (Ainedidaktiikan symposiumi) Helsinki 2019

 

Heilä-Ylikallio, R., Jansson, J., Westerlund, A., Svenlin, M., Jusslin, S., Höglund, H., Nordenstam, A., Skarstein, D. 2019. Crossing, Going Beyond or Erasing Boundaries? An Aesthetic and Creative Collaboration in Two Upper Secondary Schools in Finland. Åbo Akademi, Göteborgs universitet, Oslo Metropolitan University. ARLE (International Association for Research in L1 Education) Lissabon 2019

 

Heilä-Ylikallio, R., Svensson, A-K., Forsman, L. Att utveckla kollegialt professionellt språk på en språkö – flerspråkighet genom en kommunikationsutvecklande pedagogik. SviFi (Svenskan i Finland) Vasa 2021

 

Jansson, J. Heilä-Ylikallio, R. Svenlin, M. 2019. Musikalproduktionen DÖMD – ett språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier i Finland. Åbo Akademi. NNMF7 (Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning) Trondheim 2019

 

Jansson, J., Heilä-Ylikallio, R., Svenlin, M. 2020. School Musical: Rethinking Language-Strenghtening Teaching Pedagogies. Åbo Akademi. NERA (Nordic Educational Research Association) Turku 2020

 

Sandén, T. & Svedberg, L. 2023. What Does a Knowledgeable Superintendent Know? Åbo Akademi. AERA (American Educational Research Association) Chicago 2023

 

Svenlin, M. Gymnasiestuderande skriver musikalmanus: en fallstudie av studerandes engagemang i kollaborativt skrivande. Åbo Akademi. SMDI (Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning) Malmö 2020

 

Svenlin, M. &  Jusslin, S. 2023 A Rhizomatic Re-thinking of the Collaborative Writing Process: Thinking Brainstorming as Otherwise. Nofa9 Vasa 2023

 

Artiklar (refereegranskade)

 

Forsman, L. 2019. Language Across the Curriculum: Building a Learning Community. International Journal of Learning and Teaching, Vol. 5, No. 3 (s. 239–245).
Hämtad 30.3.2020, från  http://www.ijlt.org/uploadfile/2019/0820/20190820042012679.pdf

 

Höglund, H., Nordenstam, A., Skarstein, D. & Heilä-Ylikallio, R. 2020. Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien. Nordic Journal of Literacy Research Vol. 6 | No. 2 | 2020 | pp. 74–90. https://research.abo.fi/en/publications/kontextualisera-spegla-vidga-och-estetisera-gymnasiel%C3%A4rares-litte

 

Jusslin, S. 2019. Creative dance in the literature classroom: (Re)making meaning and stretching boundaries. Genom texter och världar. Åbo Akademi University Press. https://www.doria.fi/handle/10024/170112

 

Svenlin, M. &  Jusslin, S. (under review) Thinking brainstorming as otherwise in collaborative writing: A rhizoanalysis.

 

Westerlund, A., Randahl, A-C. & Heilä-Ylikallio, R. 2022. Prov och praktik i otakt? Fyra gymnasielärares kollegiala samtal om skrivande och skrivundervisning i anslutning till det digitala studentexamensprovet i modersmål och litteratur. I: Björklund, S., Haagensen, B., Nordman, M. & Westerlund, A. (red). Svenskan i Finland 19. Att skriva på svenska – privat och professionellt. Svensk-Österbottniska samfundet r.f. https://www.doria.fi/handle/10024/185549

 

Bokkapitel

 

Sandén, T & Svedberg, L. 2021. Vad kan en kunnig bildningsdirektör/skolchef? I M. Uljens & A-S, Smeds-Nylund (Red). Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling (s. 187-209). Studentlitteratur

 

Doktorsavhandlingar vid ÅA med empiriskt material från projektet

 

Jansson, J. (u.a) Tillit i skolmusikal. En studie av två gymnasiers gemensamma skolmusikalproduktion. Monografi vid ÅA.

 

Svenlin, M. (u.a) Kollaborativt skrivande inom ramen för en skolmusikalproduktion. Sammanläggningsavhandling vid ÅA.

 

Den första artikeln Collaborative Writing in L1 School Contexts: A Scoping Review är publicerad: https://research.abo.fi/en/publications/collaborative-writing-in-l1-school-contexts-a-scoping-review

 

Magisteravhandlingar vid ÅA

 

Engdal-Dannbäck, E. 2020. Att som finsk förälder välja svenskt daghem på en språkö. Opublicerad magisteravhandling. Vasa: Åbo Akademi. https://www.doria.fi/discover?query=Engdal-Dannb%C3%A4ck%2C+E.+&scope=

 

Hasselblatt, F. 2019. Känslornas maktspel i skolmusikal. Gymnasiestuderandes beskrivningar av de känslor som förmedlas genom estetiska lärprocesser inom ett musikalprojekt. Opublicerad magisteravhandling. Vasa: Åbo Akademi. https://www.doria.fi/discover?query=Hasselblatt+Frida&scope=

 

Illman, F. 2020 Att gå i en svenskspråkig skola på en språkö : En studie i elevers reflektioner i slutet av den grundläggande utbildningen. Opublicerad magisteravhandling. Vasa: Åbo Akademi. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/177211/illman_freya.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Löfholm, M. (u.a.)  Språk- och kunskapsutvecklande arbete i grundskolan – Kollegialt utvecklingsarbete ur lärarperspektiv.

 

Söderlund, S. 2022. Avbruten skolmusikalsproduktion på grund av covid-19. Gymnasiestuderandes reaktioner i samband med en virtuell avslutning. Opublicerad magisteravhandling. Vasa: Åbo Akademi. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/184217/soderlund_sebastian.pdf?sequence=2

 

Kandidatavhandlingar vid ÅA

 

Lindgård, E. 2021 Vägen till skolmusikalen. En studie i gymnasiestuderandes beskrivningar av samarbete vid två gymnasier. Opublicerad kandidatavhandling vid Åbo Akademi.

 

Söderlund, S. 2020 Vägen till musikalen – gymnasiestuderandes tankar om musikalproduktionens språkstärkande funktion. Opublicerad kandidatavhandling vid Åbo Akademi.

 

Övrig rapportering

 

Ekholm, E. (u.a.). Ämnesövergripande samarbete mot högre språklig medvetenhet hos elever – Aktionsforskning i åk 7–9. [Slutrapport inom grundstudiekursen Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö (5 sp), CLL/Åbo Akademi.]

 

Tulonen, A. (u.a.). Kollegialt samarbete kring språkmedveten undervisning i teori och praktik – En fallstudie bland lärarna i åk 7–9 i Björneborgs svenska samskola. [Slutrapport inom grundstudiekursen Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö (5 sp), CLL/Åbo Akademi.]

 

Läromedelsväktarna. Skolmusikalen som läromedel. Ria Heilä-Ylikallio, Lorentz Edberg och Jan Jansson medverkade. https://www.youtube.com/watch?v=FEkljt9Cgek

 

Föredrag i offentligheten

 

Hartman, Martin & Heilä-Ylikallio, Ria:  Ny kunskap om språköarnas pedagogik och stärkta språkstigar – projekt Case BSS. [PowerPoint presentation] Regionförvaltningsverkets webbinarium 26.8.2020.

 

Övrig forskningsförmedling

 

Allmänt högre fakultetsseminarium 25.1.2018  kl. 11.30-12.30 Sandén, Forsman, Svensson & Heilä-Ylikallio, muntlig presentation.  Case: Björneborgs svenska samskola. Vad händer då forskare får en hel skola att utveckla och utforska?
Forskarseminarium vid FPV 8.2.2018 Sandén, Forsman, Svensson & Heilä-Ylikallio, muntlig presentation
Seminarium 28.3.2019 Jim Cummins föreläsning. Publicerad på projektets webb.
Seminarium GRÄNSLAND 2019 Diskussion och presentation av projektet i samband med projekt Gränsland. Frida Hasselblatt, Mindy Svenlin och Jan Jansson medverkade.
ÅA:s pressrum

 

Uppdaterad 21.4.2023