Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar samhällsutveckling är en central fråga i all verksamhet vid Åbo Akademi. Genom utbildning, forskning och samverkan med olika företag, organisationer och samhällsaktörer arbetar vi aktivt för att uppnå de mål som listas i FN:s Agenda 2030.

Som universitet har Åbo Akademi ett ansvar att stöda och främja de 17 globala hållbarhetsmålen och därmed bidra till en global utveckling som tryggar välfärd, mänskliga rättigheter, ekonomiskt välstånd, stabila samhällen, en hållbar miljö, och utrotar extrem fattigdom. Därtill har vi varit med och utarbetat de tolv gemensamma hållbarhetsteserna som universiteten i Finland kommit överens om och vi strävar efter att kunna fullfölja dem.

I och med vårt medlemskap i högskolealliansen CHARM-EU arbetar vi också för att uppnå de globala hållbarhetsmålen på en europeisk nivå.

Genom sin mångvetenskapliga verksamhet och sina breda kontaktytor är Åbo Akademi i en position att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att integrera hållbarhetsaspekter i all verksamhet, inklusive dagliga rutiner. Genom utbildning som formar de unga människor som är framtidens experter och beslutsfattare bidrar Åbo Akademi till att påverka samhället i hållbar riktning.

Via de webbsidor vi länkar till från den här sidan kan du läsa om på vilka olika sätt Åbo Akademi jobbar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Åbo Akademi och FN:s Agenda 2030

Begreppet hållbar utveckling med de tre dimensionerna ekologisk-, ekonomisk-, och social hållbarhet, myntades 1987 i samband med att Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN publicerade den så kallade Brundtlandrapporten. Sedan dess har ytterligare tre olika handlingsprogram inom hållbar utveckling tagits fram – Agenda 21, Milleniemålen och Agenda 2030.

Uppdaterad 30.4.2024