Skriv här det du söker efter!

Utomhuspedagogik som en del av en mer aktiv skolvardag

Utomhuspedagogik som en del av en mer aktiv skolvardag

Emma Snellman

Utomhuspedagogik kan definieras som organiserat lärande som äger rum utomhus både i närmiljön och i det övriga samhället. I utomhuspedagogik kopplas teori och praktik samman och undervisningen kopplas till det verkliga livet. Utomhuspedagogik kan användas som metod för att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna i skolvardagen. En stor andel av barn och unga i Finland uppnår inte rekommendationen för fysisk aktivitet, vilket ger negativa följder. Fysisk aktivitet i undervisningen ger däremot positiva effekter på bland annat elevers lärande och koncentration. Vill du som lärare bidra till en aktivare och mer lärorik skolvardag för dina elever?

Utomhuspedagogik som en del av en mer aktiv skolvardag – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023