Skriv här det du söker efter!

Minnen av skolmatematik

Minnen av skolmatematik

Emilia Hagqvist

Klasslärarstuderanden börjar studierna med varierande erfarenheter och minnen av skolmatematik. I min studie undersökte jag klasslärarstuderandes relation till matematik. De egna minnena av matematik påverkar därmed hurdan syn på matematik man har i vuxenåldern. Hurdana minnen har klasslärarstuderande av matematik? Är det möjligt att relationen till matematik ändrar under studierna och vad gör att en ändring sker?

Reflektionsfrågor – didaktisk material

Uppdaterad 3.10.2023