Skriv här det du söker efter!

Arkivets historia

Institutet för nordisk etnologi (INE) grundades år 1927 av Gabriel Nikander och Otto Andersson. Verksamheten startade med en deposition till ämnena etnologi samt musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi från Svenska Litteratursällskapet i Finland. Depositionen bestod av sagor, sägner och visor. Till en början arbetade INE exklusivt med utgivning av volymer i serien Finlands Svenska Folkdiktning.

Under andra världskriget förvarades samlingarna i Sverige. Åren 1955–1968 var arkivet utan föreståndare, och förvarades under den tiden på Svenska Litteratursällskapets Folkkultursarkiv i Helsingfors. INE lades slutgiltigt ner år 1968, och samlingarna övergick till det färskt grundade Institutionen för folkdiktsforskning (IF) samma år. Institutet?

IF bildades i samband med att Folkloristiska institutionen etablerades. År 1988 bytte IF namn till Folkloristiska arkivet.

Kulturhistoriska institutionen Institutet? vid Åbo Akademi (KIVÅ) grundades år 1952 med avsikt att samla in material, och den första frågelistinsamlingen (Jordbruksredskap, Dödandet av hästar, katter och hundar 1952?) skickades ut till informantnätverket 1953 av Helmer Tegengren. Småningom fick samlingarna namnet Etnologiska arkivet.

Grunden för Svensk-Finlands Textilarkiv är Marthas hemslöjdsarkivs textilprover som insamlades under åren 1928–1935 under ledning av Hjördis Dahl. Samlingarna deponerades till Etnologiska institutionen år 1976.

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi grundades år 2011 då Etnologiska arkivet, Folkloristiska arkivet och Svensk-Finlands Textilarkiv förenades till en enhet.

Uppdaterad 6.5.2021