Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vad gör de nu? ÅA-alumners situation på arbetsmarknaden

De finska högskolorna genomför årligen enkäten karriäruppföljning. Enkäten riktar sig till de som utexaminerats för fem år sedan för att få deras respons på utbildningen och på vilket vis den har varit dem till nytta och glädje i arbetslivet. Samtidigt frågar man efter hurudana jobb och inkomster de utexaminerade har, och hur väl arbetsbilden motsvarar studierna.

Årets enkäter öppnar den 2 oktober. Alla som blev utexaminerade 2018 får ett meddelande, per sms, e-post eller brevpost. Meddelandet innehåller en länk till enkätverktyget Arvo, och börjar med arvovastaus.csc.fi. Varje länk är personlig, men svaren behandlas anonymt.

Men varför dessa enkäter, och varför är det viktigt att de besvaras?

Enkätsvaren ger ett gediget underlag för högskolorna att utveckla sin verksamhet och undervisning. Alumnernas upplevelser av hur utbildningen och arbetslivets krav möter varandra är värdefull information för hela organisationen när kurs- och utbildningsplaner ritas upp.

– En annan, krass, orsak är att varje enskilt enkätsvar är pengar för högskolorna. Av den pott som Undervisnings- och kulturministeriet delar ut till universiteten är 36 miljoner euro fast i hur många svar, och hurudana svar, som de här enkäterna ger, säger Matias Erlund, koordinator på Arbetsforum.

Den exakta siffran varierar från år till år, beroende på hur väl Åbo Akademi och de andra universiteten gör ifrån sig i tävlan om att få in mest och bäst svar. UKM:s syfte är att belöna universiteten för positiv feedback om examens arbetslivsrelevans. I medeltal var varje enskilt enkätsvar åren 2018–2020 värt ungefär 5 400 € för Åbo Akademi.

Nytt sätt att arbeta med resultaten i år

Fakulteterna har efterfrågat möjligheten att på djupet gå in på sina egna resultat, därför har Arbetsforum i år bygg upp en interaktiv statistikrapport som kommer att publiceras på Åbo Akademis intranät. För allmänheten finns datan till påseende på statistiktjänsten Vipunen, mera om den längre ner. De här presentationerna av resultaten innehåller bara sifforna, medan de öppna kommentarerna har sammanställts per utbildningsområde och skickats direkt till fakulteterna.

De tidigare årens sammanställningar hittar du på den här sidan.

– Resultaten varierar inte så förfärligt mycket från år till år, så i stället för att sammanställa en allmän rapport byggde vi den här gången upp en intern ÅA-rapport som enheterna kan använda för att se och analysera sina egna resultat, säger Erlund.

Utbildningen matchar med arbetslivet

Huruvida det är arbetslivet som motsvarar högskolestudier eller tvärtom får någon annan diskutera. Men, en överväldigande majoritet (79 %) av utexaminerade för fem år sedan upplever både att kravnivån på arbetet motsvarar utbildningen, samt att man i arbetet har möjligheter att utnyttja kunskaper och färdigheter från studierna.

Motsvarande siffror för de som utexaminerats för ett år sedan är något lägre.

Examen leder till anställning

De senaste årens undersökningar visar att lite på en tredjedel (29–37 %) av utexaminerade någon gång efter examen varit arbetslösa. Eller omvänt, att majoriteten av utexaminerade inte upplevt någon som helst period av arbetslöshet. Fem år efter utexaminering är andelen arbetslösa lågt, och rör sig mellan 0 och 3 %.

– Det är en bra siffra som visar att våra alumner efterfrågas på arbetsmarknaden. Inom vissa branscher kan det finnas svårigheter i början, men efter några år har de flesta hittat sin plats. Våra resultat stämmer också bra överens med statistikcentralens som baserar sig på myndighetsregister. Det verifierar att våra undersökningar är tillförlitliga och att det inte bara är de nöjda som tar sig tid att svara, säger Erlund.

Arbetsförhållandets art varierar. Majoriteten (utexaminerade 2017, situationen 2022: 70 %) uppger att de är permanent heltidsanställda, medan en betydligt mindre andel (11 %) är tidsbundet anställda på heltid. Några (6 %) är också familjelediga (grattis!).

All data finns tillgänglig

För den som vill fördjupa sig i den datamängd som undersökningen har ackumulerat under åren gäller det att besöka Vipunen, utbildningsförvaltningens statistiktjänst. Via sidan ”Karriäruppföljning” hittar du alla siffror.

På den sidan finner du, under rubriken ”Visualiseringar”, länkar till resultaten från undersökningen för magistrar respektive doktorer. Presentationsvyerna kan eventuellt få dig att känna att du är ute på djupa vatten till en början, men genom att filtrera och välja vilka staplar och grafer som ska synas borde du så småningom börja komma till rätta med verktyget.

Datan i Vipunen är nationell, och sträcker sig bakåt till och med den enkät som gjordes 2017. Det går alltså att exempelvis jämföra Åbo Akademis alumner mot de nationella medeltalen, eller mot ett eller flera andra finländska universitet.