Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Utexaminerade vid ÅA ger utbildningen gott betyg – framhåller betydelsen av nätverk och initiativförmåga

Utexaminerade från Åbo Akademi är nöjda med sin examen och väl sysselsatta. Utöver den teoretiska utbildningen utvecklar studierna initiativförmåga, informationshanteringsförmåga och ett analytiskt, systematiskt tänkande.

Åbo Akademis Arbetsforum samlar regelbundet in information om sysselsättning och karriär bland utexaminerade. Uppgifterna används vid karriärvägledning för studerande och vid utveckling av utbildningarna.

Den senaste karriärundersökningen gjordes bland utexaminerade från Åbo Akademi 2018 och 2014 och beskriver situationen hösten 2019, alltså ett år respektive fem år efter examen.

Nio av tio sysselsatta

År 2018 utexaminerades 564 magistrar och kandidater från Åbo Akademi. De mötte arbetslivet i ett läge där den relativa sysselsättningsgraden i Finland var nästan 73 procent, den högsta sedan 1990-talet.

Karriärenkäten visar att 90 procent av de utexaminerade 2018 var sysselsatta ett år efter examen. Drygt 50 procent hade ett fast heltidsarbete, drygt 30 procent hade ett tidsbundet heltidsarbete och drygt 4 procent jobbade deltid. En liten del var företagare, studerade eller var familjelediga. Knappt fyra procent var arbetssökande.

– Andelen utexaminerade i fasta arbetsförhållanden varierar mellan fakulteterna, vilket speglar den arbetsmarknad som sysselsätter de utexaminerade. Privata sektorn anställer i regel i högre grad i fasta arbetsförhållanden, medan de som inleder sin karriär inom kommunala sektorn ofta engageras i tidsbundna arbetsförhållanden, berättar Anita Sundman, koordinator på Arbetsforum.

Fem år tidigare, år 2014, utexaminerades 573 magistrar och kandidater från Åbo Akademi. De kom ut på arbetsmarknaden i ett läge där Finland fortfarande hämtade sig från en recession. Sysselsättningsgraden nationellt sett var nere på drygt 67 procent.

Fem år efter examen var 86 procent av de som utexaminerades 2014 sysselsatta på heltid. 61 procent hade en fast heltidsanställning, 14 procent hade en tidsbunden heltidsanställning, 7 procent var deltidsanställda och 5 procent var företagare och 4 procent var familjelediga.

– Åbo Akademis målsättning är att våra utexaminerade ska ha den högsta sysselsättningsgraden i jämförelse med andra mångvetenskapliga universitet. Ser vi till vår egen uppföljning har vi en mycket god sysselsättningsgrad, ser vi till nationella uppföljningar är den lägre. Det beror på att de nationellt insamlade uppgifterna inte beaktar andelen som flyttar utomlands, säger Sundman.

Många naturvetare åker utomlands

Åbo Akademi utbildar för landets behov av experter på svenska, och därför är det också relevant att följa upp var de nyutexaminerade jobbar efter examen. Ett år efter examen jobbade mer än tredjedel i södra Finland, Nyland och huvudstadsregionen, ungefär lika många i Egentliga Finland och en knapp fjärdedel i Österbotten.

Många utexaminerade söker sig utomlands efter examen.

– De färskaste siffrorna vi har är från 2017 och 2018 då drygt 12 procent sökte sig utomlands. Det är en avsevärt större andel än vid de flesta andra mångvetenskapliga universitet i Finland. Av de som flyttar utomlands utgör naturvetarna den största gruppen, men också pedagoger, humanister, ekonomer och samhällsvetare flyttar utomlands, berättar Anita Sundman.

De senaste åren har man särskilt följt med hur lärarna placerar sig regionalt. Statistiken visar att strax över hälften av lärarna med examen från Åbo Akademi jobbade i Österbotten ett år efter examen. Av småbarnspedagogerna, som våren 2018 utexaminerades vid Jakobstads campus, jobbade nästan 90 procent i Österbotten. Drygt 10 procent av klass- och speciallärarna jobbade utomlands.

Nätverk viktiga för arbetslivet

Karriärundersökningen visar att 84 procent av de utexaminerade är nöjda med sin examen. Likaså tycker 84 procent att de har fått en examen av hög kvalitet, och 80 procent att examen gett dem tillräckliga förutsättningar för arbetsuppgifter i branschen.

Däremot upplever 41 procent av de utexaminerade att examen inte är tillräckligt för att få arbete. Det förutsätts också arbetserfarenhet. Utexaminerade från de engelskspråkiga mastersprogrammen vittnar i ännu högre grad om svårigheten att få jobb utan arbetserfarenhet.

– Vi ser att arbetserfarenhet, nätverk, kontakter, slutarbete och praktik har en stor betydelse för en smidig övergång till arbetslivet. Särskilt studerande med utländsk bakgrund behöver hjälp med att bygga nätverk till arbetslivet. Vi behöver bli bättre på att inkludera dem i våra nätverk, säger Sundman.

I enkäten uppger de utexaminerade att studierna hjälpt dem utveckla arbetslivsfärdigheter som inlärningsförmåga, initiativförmåga, analytiskt och systematiskt tänkande samt informationssökningsfärdigheter. När det gäller färdigheter i entreprenörskap och företagande får Åbo Akademi sämre betyg.

– Vi har helt klart utvecklingsmån när det gäller att visa studerande vilka möjligheterna är att utveckla entreprenöriella färdigheter, exempelvis via valbara kurser, arbetspraktik eller föreningsverksamhet.

– Här är karriäruppföljningarna också ett viktigt verktyg. På basen av dem kan vi visa våra studerande vilka arbetslivets verkliga behov är samtidigt som akademin får en feedback på utbildningens möte med arbetslivet, säger Sundman.

Svaren påverkar finansieringen

Denna höst görs en ny karriärundersökning bland Åbo Akademis alumner, den här gången bland bland magistrar och farmaceuter, rättsnotarier och lärare i småbarnspedagogik 2015 och 2019. Doktorer utexaminerade 2017 får även en egen enkät. De kontaktas via post eller sms. Undersökningen görs nationellt i samarbete med de andra finska universiteten.

Svaren inverkar på universitetens finansiering. Enligt finansieringsmodellen från och med 2021 ger sysselsättning efter examen och sysselsättningens kvalitet totalt 4 procent av finansieringen.

Ta del av rapporten för den senaste karriärundersökningen här: Vad gör de nu? Utexaminerade från Åbo Akademi 2014 och 2018 i arbetslivet hösten 2019 (pdf)