Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Universiteten tar gemensamt upp kampen för ett hållbarare samhälle

Lanserar tolv teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Finlands universitetsrektorers råd, Unifi, har lanserat en uppsättning hållbarhetsteser som definierar universitetens gemensamma principer, mål och verksamhetsformer för att främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Universitetens rektorer godkände teserna 3.11.2020 och de lanseras 24.11.2020.

Tespaketet innehåller omfattande åtgärdsrekommendationer för såväl universitetens undervisning, forskning, förvaltning, samhälleliga genomslagskraft som finansieringsmodell.

– Universiteten håller på att höja sitt arbete för hållbarhet och ansvarsfullhet till en ny nivå. Detta måste göras för att kunna rädda vår planets framtid och ge kommande generationer hopp. Det finns inte längre tid för festtal, nu måste man agera, säger prorektor Tom Böhling, ordförande för arbetsgruppen som utarbetat teserna.

Rent praktiska åtgärder som teserna listar för universiteten att vidta är till exempel inkluderande av grunderna för hållbarhet och ansvarsfullhet i alla studier, mål för att minska utsläpp, målmedvetet utrotande av diskriminering och inkluderande av hållbarhetstänkande i all verksamhet från ledningssystem till rekryteringskriterier och utvärdering av forskningsprojekt.

Tanken är att varje universitet främjar dessa mål i den ordning som lämpar sig bäst för dem. Det viktigaste är att åtgärderna är effektiva och att man uppnår visionen för 2030.

Teserna har tagits fram av en nationell arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet, som tillsattes i februari 2019. Unifi satte igång arbetet med motiveringen att omfattningen på de globala utmaningarna och deras brådskande karaktär framhäver betydelsen av samarbete – det behövs en gemensam vilja samt nationellt och internationellt samarbete.

Arbetsgruppen bestod av 14 universitet (inkl. Försvarshögskolan) och Finlands studentkårers förbund (FSF). Åbo Akademi representerades av Catharina Groop, vicedirektör vid Centret för livslångt lärande.

– Universiteten har en central roll när det gäller att bekämpa och lösa hållbarhetsrelaterade problem. Forskningen bidrar med nya lösningar och ökar den sakkunskap som behövs för att värna om ett hållbart och stabilt samhälle. Dessutom utbildar universiteten framtidens experter och medvetna medborgare, säger Groop.

När teserna nu är lanserade tar det egentliga arbetet vid. Vid Unifi hoppas man att testerna ska användas som grund för diskussion i universitetens ledningsgrupper, styrelser och ledningsgrupper, fakultets-, forsknings- och utbildningsråd, arbetarskyddskommittéer, studentkårer och fastighetsbolag samt med andra centrala samarbetspartner.

– Unifis arbetsgrupp påminner universiteten om att engagemang i hållbarhetsfrågor handlar om mer än att putsa fasaden. Det handlar om att förbereda studenterna för en värld där hållbarhet genomsyrar det mesta, att integrera hållbarhet i forskningen, att göra hållbara beslut, med mera. Samarbete, samverkan och genuin dialog är A och O om hållbarhetsarbetet ska vara framgångsrikt, betonar Groop.

Hon konstaterar att Åbo Akademi, som i sin strategi för 2021–2030 starkt lyfter fram hållbar utveckling, har alla förutsättningar att vara en central och synlig aktör inom hållbarhetsarbetet.

– Många ÅA-enheter och ämnen är redan aktiva på denna front, inbegripet Centret för livslångt lärande som i många år aktivt arbetat för god utbildning och fortbildning, ökad hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, ansvarsfull konsumtion, ökad sysselsättning och goda arbetsmiljöer, med mera.

Läs mera:

Unifi har publicerat teserna på sin webbplats.

Medlemmarna i arbetsgruppen finns listade på Unifis webbplats (Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä).

Mera information:

Prorektor Tom Böhling (Helsingfors universitet)
Ordförande, Unifis arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet
tfn +358 2941 22251

Rektor Keijo Hämäläinen (Jyväskylä universitet)
Ordförande, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 0247 435

Vicedirektör Catharina Groop (Åbo Akademi/CLL)
Medlem i Unifis arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet
tfn +358 50 428 3762


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida