Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Undersökning ska ge elever bättre chans att klara sin skolgång

En växande andel barn och unga har idag en oroväckande hög skolfrånvaro, men det finns få systematiska metoder att åtgärda problemet. En undersökning utförd av forskare vid Åbo Akademi ska förbättra kartläggningen av och utveckla stöd för elever med skolfrånvaro.

Frånvaro från skolan är ett växande problem som är kopplat till social utslagning, psykisk ohälsa och missbruk senare i livet. Vissa elever kommer bara sporadiskt eller inte alls till skolan, andra är närvarande men deltar inte på lektionerna eller har hög ångest. Skolorna lägger alltmer resurser på att hålla eleverna kvar, men de har få evidensbaserade interventioner och systematiskt utvecklade kartläggningar att ta hjälp av.

I början av 2021 inleds en undersökning vid universitetet Åbo Akademi i Finland för att kartlägga barns skolfrånvaro och utvärdera tre internationellt använda frågeformulär som nyligen översatts till svenska och finska. I samband med undersökningen tar man också reda på hur coronapandemin påverkat elevernas mående och skolnärvaro.

– Det finns preliminära siffror som tyder på att skolkande har hållits på en jämn nivå sedan andra halvan av 1990-talet, men att mängden självrapporterad sjukfrånvaro fördubblats. Vi vill undersöka om det här förklaras av att till exempel mängden ångest eller psykosomatiska symtom som huvudvärk och magont har ökat, säger Katarina Alanko, universitetslärare i psykologi vid Åbo Akademi och ansvarig forskare inom projektet.

Elever som blir hemma av dessa orsaker faller ofta mellan stolarna och blir utan hjälp fråntill exempel barnskyddet och psykiatrin. Ansvaret faller på skolorna, som inte kan avskriva sig ansvaret för en elev på samma sätt som andra instanser.

– I dagsläget får skolorna väldigt lite hjälp. Vår avsikt är att öka kunskapen för atti förlängningen utveckla bättre stöd i skolorna och underlätta ett tidigt ingripande, säger Alanko.

– För att göra det behöver vi bättre mätinstrument och för att kunna utveckla bättre mätinstrument behöver vi veta hur barnen tänker och känner. Vi börjar med de två sistnämnda.

Undersökningen görs i form av en enkät med ungdomar i årskurs 7–9 och deras föräldrar och den skickas till slumpmässigt utvalda skolor i Finland. Undersökningen sätts igång med ett startseminarium online på finska den 14 januari 2021, i vilket också Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen medverkar. Den 18 januari 2021 hålls sedan ett startseminarium på svenska, också det online.

För att genomföra undersökningen behöver forskarna samarbeta med skolor så att de får kontakt med elever och deras vårdnadshavare. De skolor som deltar får insikt i problematiken, fri tillgång till frågeformulären och om så önskas en föreläsning eller handledning om temat.

Alanko hoppas så många skolor som möjligt deltar.

– Genom att delta bidrar skolorna till forskningen om skolfrånvaro och hur problembilden ser ut i Finland. Därför är det viktigt att så många skolor som möjligt deltar oberoende av om de upplever att just de har ett problem med frånvaro eller inte.

 

Mera information:
Katarina Alanko
Projektforskare i psykologi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 44 231 7782
E-post: katarina.alanko@abo.fi